Документтер

Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө
УБАКТЫЛУУ ЖОБО

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/159503/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Окуу бөлүмү

Окуу болуму АББИ

нормативдик документтер

Архив, Китепкана жонундо жобо

Ички тартип АББИ