Илимий-маалыматтык журнал №7

Илимий-маалыматтык журнал №1

Илимий-маалыматтык журнал №2

Илимий-маалыматтык журнал №3

Илимий-маалыматтык журнал №4

Илимий-маалыматтык журнал №5

Илимий-маалыматтык журнал №6

Илимий-маалыматтык журнал №7

1. Барпыбаев Т.Р., Токтомамбетова Ж.С. 

УДК 3.37.02     DOI:10.58494/esai.22(5).2022.01

ОКУТУУНУН АКТИВДҮҮ МЕТОДУ КАТАРЫ КЕЙС-ЫКМА ТЕХНОЛОГИЯСЫН КОЛДОНУУ    

     

          Аннотация: макалада окутуунун активдүү методдорунун бири болгон жана учурда да актуалдуу маселе катары каралып келе жаткан кейс-ыкма методу менен студенттердин компетенттүүлүгүн баалоо каралган. Ошондой эле кесиптик билим берүүнүн практикасына бул методду кийирүүнүн багыттары, максаттары, түзүлушү, салттуу окутуудан болгон айырмачылыктары, талаптары, кырдаалдык маселерди тузүү менен аларды талдоо жана кейс-ыкма аркылуу баалоонун жолдору көрсөтүлгөн. Кейс-ыкма методу аркылуу окуу материалдарын өздөштүрүү процессинде студенттердин иши активдүү болуп жекече сапаттары калыптандырылат, ой-пикирлерин кеңири баяндоого шарт түзүлөт. Кейс ыкмасында чыныгы турмуштан алынган конкретүү кырдаалдын модели белгиленген эрежелер аркылуу иштелип чыгат, мында студенттер өздөштүрө турган практикалык көндүмдөр жана билимдердин жыйындысы чагылдырылат. Кейс технологияда белгиленген билимдерди баалоону гана эмес, студенттердин конкреттүү кырдаал боюнча талдоо жасоосу, тиешелүү чечимдерди кабыл алуусу, логикалык ой-жүгүртүүсү бааланат. Түйүндүү сөздөр: компетенттүүлүк, баалоо, кейс-ыкма методу, дискуссия, презентация, кырдаал, кейс тапшырмалар, билгичтиктер, көйгөй, сабак.   
 
ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК АКТИВНОГО МЕТОДАОБУЧЕНИЯ
        Аннотация: в статье рассмотрено актуалность применения кейс-технологии как активный метод обучения для оценивания компетентности студентов. А также рассмотрены тенденции, цели, структура, рахница между тардиционным обучением, требования, составление ситуационных задач и пути оценивания с кейс-технологией.  Кейс- технология обуславливает освоение учебного материала студентами, приэтом повышается их активность, формилируется личностные свойства, сожаются условия для самовыражения. В кейс-технологии разработывается модель конкретной ситуации и при этом у студентов формилируются практические знания и умения. Кейс-технологии выражается не только оценивание знания студентов, но и анализ задач конкретной ситуации, применение конкретных решений и их обоснование, оценивание логического мышления студентов. Ключевые слова: компетентност, оценивание, метод кейса, дискуссия, презентация, ситуация, кейс задания, умения, проблема, занятия.   

 APPLICATION OF CASE TECHNOLOGY AS AN ACTIVE METHOD TRAINING   

 

 Annotation: the article considers the relevance of the use of case technology as an active teaching method for assessing the competence of students. Trends, goals, structure, difference between traditional training, requirements, preparation of situational tasks and ways of assessment with case technology are also considered. Case technology determines the development of educational material by students, thus their activity increases, personal properties are formed, conditions for self-expression are improved. In case technology, a model of a specific situation is developed and at the same time students form practical knowledge and skills. Case technology expresses not only the assessment of students’ knowledge, but also the analysis of tasks of a specific situation, the application of specific solutions and their justification, the assessment of students’ logical thinking. Keywords: competence, assessment, case method, discussion, presentation, situation, task case, skills, problem, classes.    

 

2. Абдисалам кызы Миргүл. 

 

УДК: 373.3  DOI:10.58494/esai.22(5).2022.02                                                             

 ИСКУССТВОСУНУН ЖАНРЛАРЫ  

 

         Аннотация: Бул макалада кыргыз ыр фольклорунун жанрдык жана жанрдык системасын изилдөө да ага мүнөздүү мазмунду, калыптандыруучу элементтерди ачууга багытталган. Ушуга байланыштуу мазмун жана форма түшүнүктөрү жанрдык системанын эстетикалык жалпылоочу категорияларынын милдетин аткарат.         Ачкыч сөздөр: жанр, музыка, фольклор, ырым, эмгек, эпос.

ЖАНРЫ КЫРГЫЗСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

           Аннотация: В данной статье исследование жанрово-жанровой системы кыргызского песенного фольклора направлено на выявление его характерного содержания и формообразующих элементов. В связи с этим понятия содержания и формы выступают обобщающими эстетическими категориями жанровой системы.            Ключевые слова: жанр, музыка, фольклор, обряд, произведение, эпос.

 

GENRES OF KYRGYZ MUSICAL ART             

         

   Annotation: In this article, the study of the genre-genre system of the Kyrgyz song folklore is aimed at identifying its characteristic content and formative elements. In this regard, the concepts of content and form act as generalizing aesthetic categories of the genre system.             

Keywords: genre, music, folklore, rite, work, epic. 


 
3. Абдисалам кызы Миргүл. 

УДК: 373.3     DOI:10.58494/esai.22(5).2022.03                                                              

АКЫНДЫК ӨНӨР РУХАНИЙ ФЕНОМЕН КАТАРЫ 
          Аннотация: Бул макалада  акын поэзиясы Борбордук Азиянын көчмөн элдеринин арасында орун алган, ал кыргыздар менен казактарда өзгөчө өнүгүүгө ээ болгондугу чагылдырылган. Алар көбүнчө кылдуу музыкалык аспаптын (кыргыздарда комуз, казактарда домбыра) коштоосунда оозеки поэтикалык формада аткарышкан. Алар карапайым элдин сезимдерин чагылдырган, өз доорунун социалдык жаман көрүнүштөрүн ашкерелеген элдик ырчылар катары кабыл алынганы белгиленет.          Ачкыч сөздөр: акын, көчмөн,комуз, таланттуу, музыка, эстетика.

 ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО КАК ДУХОВНОЕ ЯВЛЕНИЕ

              Аннотация: В данной статье показано, что поэзия поэта имела место среди кочевых народов Центральной Азии, а особое развитие она имела у кыргызов и казахов. Обычно они исполнялись в устной поэтической форме под аккомпанемент струнного музыкального инструмента (комуз по-киргизски, домбыра по-казахски). Отмечается, что они воспринимались как народные певцы, отражавшие чувства простых людей и обличающие социальные пороки своего времени.   Ключевые слова: поэт, кочевник, комуз, талантливый, музыка, эстетика.

 POETIC ART AS A SPIRITUAL PHENOMENON

          Abstract: This article shows that the poet’s poetry took place among the nomadic peoples of Central Asia, and it had a special development among the Kyrgyz and Kazakhs. They were usually performed in oral poetic form to the accompaniment of a stringed musical instrument (komuz in Kyrgyz, dombra in Kazakh). It is noted that they were perceived as folk singers, reflecting the feelings of ordinary people and exposing the social vices of their time.   Keywords: poet, nomad, comuz, talented, music, aesthetics.

4. Адына кызы Анарубия, Карим кызы Гулкан,Дилдебекова А.М. 

УДК 004.378   DOI:10.58494/esai.22(5).2022.04

МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА ПРЕДМЕТТЕР АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРДЫ ИШКЕ АШЫРУУДА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ

          Аннотация: Макалада математика сабагында предметтер аралык байланышты ишке ашырууда онлайн платформаларды колдонуунун жолдору каралат. Учурда окуучуларды сабакка кызыктыруу эң биринчи маселелерден болуп саналат. Ал эми сабакка кызыктыруу үчүн мугалим абдан изденип, жаңы технологияларды сабактарга колдонууну өздөштүрүүсү абзел. Заманбап технологияларды окутуунун традициялык методдору менен биргеликте колдонуу окуучунун дүйнө таанымын кеңейтип, өзгөрүп жаткан окутуунун формаларына, методдоруна ылайык окуу материалын өркүндөтүлгөн формада кабыл алууга, предметтер аралык байланышты ишке ашырууга жана өз алдынча изденүүгө мүмкүндүк берет. Азыркы учурда окутууда колдонулган онлайн платформалар абдан көп. Мугалим сабактын тибине жараша алардын ичинен окуучулар үчүн эң жөнөкөй жана түшүнүктүү болгон, окутуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуучу түрүн тандап алуусу керек. Онлайн платформаларды колдонуу окуучуларды сабакка кызыктырып, чыгармачылык менен тапшырмаларды аткарууга өбөлгө түзөт. Математика сабагында предметтер аралык байланышты ишке ашыруу окутуу жана тарбиялоо процессине комплекстүү мамиле кылуунун негизги шарты болуп саналат. Түйүндүү сөздөр: компьютердик технологиялар, предметтер аралык байланыш, модернизация, мультимедиялык презентациялар, окутуунун методдору,  окутуу процесси, заманбап технологиялар.
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
               Аннотация: В статье рассматриваются способы использования онлайн-платформ для реализации межпредметной коммуникации на уроках математики. В настоящее время привлечение учащихся к уроку является одним из первых вопросов. А для того, чтобы урок был интересным, учитель должен быть очень усидчивым и освоить использование новых технологий на уроках. Использование современных технологий совместно с традиционными методами обучения расширяет мировоззрение учащегося, позволяет получать учебный материал в усовершенствованном виде в соответствии с меняющимися формами и методами обучения, осуществлять межпредметную связь и осуществлять самостоятельный поиск. В настоящее время существует множество онлайн-платформ, используемых в сфере образования. В зависимости от вида урока учитель должен выбирать среди них наиболее простой и понятный для учащихся тип, повышающий эффективность обучения. Использование онлайн-платформ вызывает у учащихся интерес к уроку и помогает им творчески выполнять задания. Осуществление межпредметной связи на уроке математики является главным условием комплексного подхода к учебно-воспитательному процессу.    Ключевые слова: компьютерные технологии, межпредметные связи, модернизация, мультимедийные презентации, методы обучение, процесс обучения, современные технологии.

 THE USE OF ONLINE PLATFORMS IN IMPLEMENTING INTER-SUBJECT RELATIONS IN MATHEMATICS LESSONS

               Annotation: The article discusses ways to use onlineтисчя platforms to implement interdisciplinary communication in mathematics lessons. At present, the involvement of students in the lesson is one of the first issues. And in order for the lesson to be interesting, the teacher must be very diligent and master the use of new technologies in the classroom. The use of modern technologies in conjunction with traditional teaching methods expands the student’s worldview, allows you to receive educational material in an improved form in accordance with changing forms and methods of teaching, to carry out interdisciplinary communication and to carry out independent search. Currently, there are many online platforms used in the field of education. Depending on the type of lesson, the teacher should choose among them the most simple and understandable type for students, which increases the effectiveness of learning. The use of online platforms arouses students’ interest in the lesson and helps them creatively complete assignments. The implementation of interdisciplinary communication in a mathematics lesson is the main condition for an integrated approach to the educational process.      Key words: computer technology, subject communication, modernization, multimedia presentations, training methods, learning process, modern technologies.

5.  Акмамат кызы Азиза, Мамаюсупов М.Ш. 

УДК 51-7:51-73  DOI:10.58494/esai.22(5).2022.05

ФИЗИКАЛЫК ЧОҢДУКТАРДЫН МИСАЛЫНДА, МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА ӨТҮЛГӨН НАТУРАЛДЫК САНДАР МЕНЕН БОЛГОН АМАЛДАР, САНДАРДЫ ТУЮНТУУ ТЕМАЛАРЫН БЫШЫКТОО ЫКМАЛАРЫ (5-КЛАСС) 

       Аннотация: Макалада математиканы окутууда берилген билимдерди бышыктоонун актууалдуулугу, математика боюнча билимдерди бышыктоо проблемаларына  жетишерлик деңгээлдеги маани берүү багыттагы атайын илимий-усулдук изилдөө иштери жүргүзүү. Математиканы окутууда билимдерди бышыктоо проблемаларын теориялык негиздемелеринин, орус илимпоз- педагодорунун эмгектеринен окуп үйрөнүп, алардын анализдөөнүн жыйынтыгын, математиканы окутууда билимдерди бышыктоонун теориялык негиздемелерин колдонуу менен Ош шаарындагы №42 “Керме-Тоо” мектеп- гимназиясынын  5-классынын математика сабагында “Салмакты туюнтуу” темасын окутууда, физикалык масса чоңдугун сандар менен туюнтууда, салмактарды ар башка бирдиктерде туюнтуу ыкмаларына окуучуларды машыктырууда: натуралдык сандарды туура жазуу, көбөйтүү жана бөлүү, арифметикалык амалдарды аткаруу иреттерин сактоо боюнча билимдерин бышыктоо боюнча тажрыйбалары жазылган. Ачкыч сөздөр: Салмакты туюнтуу, сыйымдуулук, салмакты өлчөө, маселелердин чыгарылышы, масса, натуралдык сандар, математикалык модел, арифметикалык амалдар.

ЗАНЯТИЯ С НАТУРАЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ В МАТЕМАТИКЕ НА ПРИМЕРЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН, СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ЦИФРОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ (5 КЛАСС)

         Аннотация: В статье раскрывается актуальность закрепления знаний, предусмотренных при обучении математике, проведения специальных научно-методических исследований в направлении придания достаточного уровня значимости проблемам закрепления знаний по математике. Изучая теоретические основы проблем закрепления знаний при обучении математике, из работ российских ученых и педагогов, используя результаты их анализа, теоретические основы закрепления знаний при обучении математике, тему «Выражение веса» в урок математики 5 класса школы-гимназии №42 «Керме-Тоо» города Ош опыт преподавания, выражения физической массы числами, обучение учащихся приемам выражения массы в разных единицах: правильному написанию натуральных чисел, умножение и деление, соблюдение порядка выполнения арифметических действий.
      Ключевые слова: Выражение веса, грузоподъемность, измерение веса, решение задач, масса, натуральные числа, математическая модель, арифметические действия.

PRACTICES WITH NATURAL NUMBERS IN MATHEMATICS, FOR EXAMPLE OF PHYSICAL QUANTITIES, METHODS OF STRENGTHENING THEME OF NUMBER EXPRESSION

         Abstract: In the article, the relevance of strengthening the knowledge provided in teaching mathematics, conducting special scientific and methodical research in the direction of giving a sufficient level of importance to the problems of strengthening knowledge in mathematics. By studying the theoretical foundations of the problems of knowledge consolidation in teaching mathematics, from the works of Russian scientists and pedagogues, using the results of their analysis, the theoretical foundations of knowledge consolidation in mathematics teaching, the topic “Expression of Weight” in the mathematics lesson of the 5th grade of school-gymnasium #42 “Kerme-Too” in the city of Osh. experience in teaching, expressing physical mass with numbers, training students in methods of expressing weight in different units: correct writing of natural numbers, multiplication and division, maintaining the order of performing arithmetic operations.      Keywords: Weight expression, capacity, weight measurement, problem solving, mass, natural numbers, mathematical model, arithmetic operations.

6.  Акмамат кызы Азиза, Мамаюсупов М.Ш. 

УДК 51-7:51-73          DOI:10.58494/esai.22(5).2022.06

ФИЗИКА – 7 ОКУУ КИТЕБИНДЕГИ “МАССА, ТЫГЫЗДЫК” ТЕМАЛАРЫН МИСАЛЫНДА: “АР ТҮРДҮҮ БӨЛЧӨК САНДАР МЕНЕН БОЛГОН АМАЛДАР” ТЕМАЛАРЫН БЫШЫКТОО КАРАТА УСУЛДУК СУНУШТАР (МАТЕМАТИКА 5) 

           Аннотация: Макалада автордун 5 – класста окутулуучу бөлчөктөр темалары боюнча окуучулардын өздөштүрүүсүн төмөн болуу себептери үйрөнүлүп, алардын кызыгууларын арттыруу үчүн, өтүлгөн темаларды бышыктоодо физикалык масса, тыгыздык чоңдуктарын эсептөөгө карата түзүлгөн турмуштук мисалдарды колдонуу тажрыйбасынан келип чыккан сунушу берилген. Тажрыйбанын башында окуучуларга: а) нерселердин массасы, тыгыздыгы жөнүндөгү маалыматтарды; б) физикалык  кубулуштардын  касиеттери – физикалык чоңдуктар  менен мүнөздөлүп, негизги  физикалык чоңдуктарга: узундук, убакыт, масса, температура, ылдамдык, ылдамдануу, тыгыздык, күч, механикалык жумуш, кубаттулук, кинематикалык энергия, потенциялдык энергия ж.б.у.с., кирерин жазылган. Ал эми негизги физикалык чоңдуктарды өлчөө үчүн, алардын бирдигин алдын ала аныктап, 1872 – жылы Париж шаарында өткөрүлгөн чендердин Эл аралык Чоң жыйынында жалпы бирдиктер системасы (анын ичинде СИ) кабыл алынганын айтылган. Ачкыч сөздөр: бөлчөк сандар, масса, тыгыздык, физикалык чоңдуктар, СИ системасы, бирдикте, формулалар.

 НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ “МАССА, ПЛОТНОСТЬ” ПО ФИЗИКЕ – 7 УЧЕБНИК: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ТЕМЫ “ОПЕРАЦИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ДРОБНЫМИ ЧИСЛАМИ” (МАТЕМАТИКА 5) 

         Аннотация: В статье сделано авторское предложение на основе опыта использования реальных примеров расчета значений физической массы и плотности с целью повышения их заинтересованности в изучении причин низкой успеваемости учащихся по темам дроби изучают в 5 классе. В начале эксперимента испытуемым были даны: а) сведения о массе и плотности предметов; б) свойства физических явлений-характеризуются физическими величинами, в том числе основными физическими величинами: длиной, временем, массой, температурой, скоростью, ускорением, плотностью, силой, механической работой, мощностью, кинематической энергией, потенциальной энергией и т. д. Запись записывается. Для измерения основных физических величин заранее была определена их единица, и было сказано, что единая система единиц (включая СИ) была принята на Международном Великом совещании курсов, состоявшемся в Париже в 1872 г. Ключевые слова: дробные числа, масса, плотность, физические величины, система СИ, единицы, формулы.   

AS AN EXAMPLE OF THE TOPICS “MASS, DENSITY” IN PHYSICS – 7 TEXTBOOK: METHODICAL SUGGESTIONS FOR CONSOLIDATING THE TOPICS “OPERATIONS WITH VARIOUS FRACTIONAL NUMBERS” (MATHEMATICS 5)

Annotation: In the article, the author’s proposal is based on the experience of using real examples to calculate the values of physical mass and density in order to increase their interest in studying the reasons for the low performance of students in the topic of studying fractions in the 5th grade. At the beginning of the experiment, the subjects were given: a) information about the mass and density of objects; b) properties of physical phenomena – characterized by physical quantities, including basic physical quantities: length, time, mass, temperature, speed, acceleration, density, force, mechanical work, power, kinematic energy, potential energy, etc. d. The recording is recorded. For the measurement of basic physical quantities, their unit was determined in advance, and it was said that the unified system of units (including SI) was adopted at the International Great Meeting of Courses held in Paris in 1872.
Keywords: fractional numbers, mass, density, physical quantities, SI system, units, formulas.

 7. Алиева Б.М., Абдиллаева М.М., Абрахманова А.М. 

УДК 372.4            DOI:10.58494/esai.22(5).2022.07    

ОКУУЧУЛАРДЫН КОММУНИКАТИВДИК КӨНДҮМДӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖОЛДОРУ    

            Аннотация: Башталгыч класстын мугалиминин эң маанилүү милдети – окуучулардын коммуникативдик көндүмдөрүн калыптандыруу. Окуучуда түрдүү темаларда, коммуникативдик ар кыл түрлөрүн жана стилдерин катыштырып, адабий тилде логикалуу, сабаттуу, түшүнүктүү, жеткиликтүү, далилдүү, маданияттуу, адептүү сүйлөшө билүү көндүмдөрүн калыптандыруу. Дидактикалык оюндар аркылуу коммуникативдик компетенттүүлүккө ээ кылууга, балдардын сөзүн өстүрүүчү оюндар, сүйлөмдү оңдоо, тактоо оюндары, улуттук оюндарга негизделген дидактикалык оюндар, акыл-эс маданиятын өнүктүрүүчү оюндар, чечендик кепке, риторикалык ыкмаларга окутуп-үйрөтүүчү оюндар ж.б. тактап айтканда, кептин коммуникативдик касиеттерине ээ кылуу, окутууга жаңыча мамилелер баяндалган. Түйүндүү сөздөр: коммуникативдик, көндүмдөр, билим берүү, окуу,окуучу, мугалим, башталгыч мектеп, сабак, сүйлөшө билүү, өз эне тилинде.
 ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: Важнейшей задачей учителя начальных классов является развитие коммуникативных навыков учащихся. Формирование навыков логического, грамотного, понятного, доступного, доказательного, культурного и вежливого общения на литературном языке с привлечением различных видов и стилей общения у учащегося. Приобрести коммуникативную компетенцию через дидактические игры, игры развивающие речь детей, игры на исправление предложений, игры на уточнение, дидактические игры на основе народных игр, игры развивающие культуру мышления, игры обучающие красноречию, риторические приемы и др. в частности, описаны приобретение коммуникативных свойств речи и новые подходы к обучению.  Ключевые слова: коммуникативность, навыки, образование, обучение, ученик, учитель, начальная школа, урок, говорение, родной язык.

 WAYS TO FORM STUDENTS’ CJMMUNICATION SKILLS 

Annotation: The most important task of a primary school teacher is the development of students’ communication skills. Formation of the student’s skills of logical, competent, understandable, accessible, evidence-based, cultural and polite communication in a literary language with the involvement of different types and styles of communication. Acquire communicative competence through didactic games, games that develop children’s speech, games to correct sentences, clarification games, didactic games based on folk games, games that develop a culture of thinking, games that teach eloquence, rhetorical techniques, etc., in particular, the acquisition of the communicative properties of speech and new approaches to learning are described. Key words: communication, skills, education, learning, student, teacher, elementary school, lesson, speaking, native language.

 8. Алиева Б.М., Үсөн кызы Алтынай, Сатыбалдиева А. 

УДК 378.14       DOI:10.58494/esai.22(5).2022.08

ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРДИ УЮШТУРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

       Аннотация: Окутуу процессиндеги окуучулардын өз алдынча иши – бул мугалимдин түздөн түз катышуусусуз, бирок анын тапшырмасы боюнча аткарылуучу иш. Өз алдынча  иштер билим жана билгичтиктерди бекемдөө, тереңдетүү, изилдөө, өз көз карашын бекемдөө, чыгармачыл идеяларды жаратууга шыктандыруу максатын көздөй тургандыгы баяндалат. Тʏйʏндʏʏ сөздөр: физика, окуучу, мугалим, өз алдынча иш, класс, орто мектеп, физикалык чоңдуктар, чыгармачыл, таанып – билүү, билим, билгичтик, көндүм.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ    

        Аннотация: Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения – это работа, выполняемая без непосредственного участия преподавателя, но по его указанию. Указано, что самостоятельная работа направлена на закрепление, углубление, исследование знаний и умений, укрепление собственной точки зрения, поощрение создания творческих идей. Ключевые слова: физика, ученик, учитель, самостоятельная работа, класс, физические величины, творчество, познание, знание, умение, навык.

VARIOUS WAYS TO ORGANIZE INDEPENDENT WORK

             Annotation: Independent work of students in the learning process is work performed without the direct participation of the teacher, but at his direction. It is indicated that independent work is aimed at consolidating, deepening, researching knowledge and skills, strengthening one’s own point of view, encouraging the creation of creative ideas.             Key words: physics, student, teacher, independent work, class, physical quantities, creativity, cognition, knowledge, skill.

 

9. Жаркынбаева Б. 

УДК 373             DOI:10.58494/esai.22(5).2022.09

ИНФОРМАТИКАНЫ ОКУТУУДА КОМПЕТЕНТТҮҮ МАМИЛЕ

       Аннотация. Бул макалада мугалимдин ишмердүүлүгү, информатика сабагында негизги компетенцияларды калыптандырууга багытталган иш тажрыйбасы чагылдырылган. Компетенттүүлүк мамилени ишке ашырууда мугалимдин жаңы позицияларын иштеп чыгууга, мындай сабакты уюштурууга басым жасаган, анын негизги максаты кантип үйрөнүүнү үйрөтүү. Ачкыч сөздөр: компетенттүүлүккө негизделген мамиле, компетенттүүлүккө негизделген модель, критикалык ой жүгүртүү, заманбап билим берүү, өнүгүп жаткан коом, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНФОРМАТИКИ

        Аннотация. В этой статье рассказывается о деятельности учителя, опыте работы, направленной на формирование основных компетенций на уроке информатики. При реализации компетентностного подхода упор делается на разработку новых позиций учителя, организацию такого урока, основной целью которого является обучение тому, как учиться.  Ключевые слова: подход, основанный на компетенциях, модель, основанная на компетенциях, критическое мышление, современное образование, развивающееся общество, информационные и коммуникационные технологии

A COMPETENT APPROACH TO TEACHING COMPUTER SCIENCE

             Annotation. This article describes the activities of the teacher, work experience aimed at the formation of core competencies in the computer science lesson. When implementing the competence approach, the emphasis is on developing new teacher positions, organizing such a lesson, the main purpose of which is to teach how to learn. Keywords: competence-based approach, competence-based model, critical thinking, modern education, developing society, information and communication technologies.

10.  Зикирова Ч.А. 

УДК: 37.373.6:51        DOI:10.58494/esai.22(5).2022.10

СТУДЕНТТЕРДИН ЧЕТ ТИЛИН ҮЙРӨНҮҮДӨГҮ МОТИВАЦИЯСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

        Аннотация: Макалада студенттердин чет тилдерди үйрөнүүгө болгон мотивациясы каралат жана мотивациялык билим берүү мекемелеринин көйгөйлөрүн жана каражаттарын талдайт, стратегиясы, түрткү түрлөрүн билдирет. Туруксуз мотивдердин белгилүү бир иерархиясы менен жетилген мотивациялык базага айлануусуна өбөлгө түзүүчү кырдаалдарды түзүүдөн турган техникалык ЖОЖдордун студенттеринин кесиптик даярдыгын чет тилин үйрөнүүгө түрткү берүүчү каражаттар менен натыйжалуу калыптандыруу жолдору аныкталган.Макалада жогорку окуу жайларындагы студенттердин мотивациясынын өзгөчөлүктөрү талданат. Ар бир конкреттүү студенттин жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, жогорку окуу жайларынын окутуучулары тарабынан да, студенттердин өздөрү тарабынан да мотивациянын өзгөчөлүктөрү каралат. Ар бир студенттин ийгиликтүү окуу иш-аракетинин негизи – бул иштин бул түрүнө мотивациянын жогорку деңгээли көрсөтүлөт. Түйүндү сөздөр: кесиптик мааниси, окуу жана которуу көндүмдөрү, өзүн өзү тарбиялоо функциясы, баарлашуу жөндөмдөрү, окуу мотивациясы, иерархия.   

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

      Аннотация: В статье рассматривается мотивация студентов изучать иностранные языки и анализирует проблемы и средства мотивационных образовательных учреждений, стратегия относится к видам мотивации. Определены пути эффективного формирования профессиональной подготовки студентов технических вузов средствами мотивации к изучению иностранного языка, заключающиеся в создании ситуаций, способствующих превращению неустойчивых мотивов в зрелую мотивационную базу с определенной иерархией.В статье анализируются особенности мотивации студентов в высших учебных заведениях. Особенности мотивации рассматриваются как преподавателями высших учебных заведений, так и самими студентами с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного студента. Основой успешной учебной деятельности каждого студента является высокий уровень мотивации к этому виду деятельности. Ключевые слова: профессиональная значимость, навыками чтения и перевода, самообразовательная функция, коммуникативными умениями, мотивации учения, иерархия   

FEATURES OF STUDENTS’ MOTIVATION TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE

         Annotation: The article examines the motivation of students to learn foreign languages and analyzes the problems and means of motivational educational institutions, strategy refers to the types of motivation. The ways of effective formation of professional training of students of technical universities by means of motivation to learn a foreign language, consisting in creating situations that contribute to the transformation of unstable motives into a mature motivational base with a certain hierarchy, are determined. The article analyzes the features of motivation of students in higher educational institutions. The peculiarities of motivation are considered both by teachers of higher educational institutions and by students themselves, taking into account the individual characteristics of each individual student. The basis of successful educational activity of each student is a high level of motivation for this type of activity. Keywords: professional significance, reading and translation skills, self-educational function, communication skills, learning motivation, hierarchy.

11. Матикеев Т.К., Акматбек уулу Медербек, Атаханова Г.К. 

УДК:371. 126.1.    DOI:10.58494/esai.22(5).2022.11

МЕКТЕПТИН ИННОВАЦИЯЛЫК ӨНҮГҮҮСҮНДӨГҮ ЖЕТЕКЧИНИН БАШКАРУУЧУЛУК МАДАНИЯТЫНЫН МАҢЫЗЫ ЖАНА МАЗМУНУ

      Аннотация: Бул макалада мектеп жетекчисинин башкаруучулук жөндөмү жана педагогикалык технологиялар, жамаатты башкаруучулук маданиятын калыптандыруунун маңызы, мазмуну жана сапаттык мааниси жөнүндө сөз болот. Түйүндүү сөздөр: Маданият, башкаруу маданияты, педагогикалык маданият, педагогикалык менеджмент, комплекстүү мамиле, инсан маданияты, башкаруучулук принциптери,окуу тарбия процесси,базалык деңгээлдер.   

ЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИДЕРСТВА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ШКОЛЫ 

         Аннотация: В данной статье речь идёт об управленческих навыках и педагогических технологиях директора школы, о сущности, содержания и важности качества формирования культуры управления коллективом. Ключевые слова: Культура, культура управления, педагогическая культура, педагогический менеджмент.

 SIGNIFICANCE AND CONTENT OF LEADERSHIP CULTURE IN INNOVATIVE SCHOOL DEVELOPMENT

Abstract: This article deals with the managerial skills and pedagogical technologies of the school director, the essence, content and importance of the quality of the formation of a team management culture.  Keywords: Culture, management culture, pedagogical culture, pedagogical management

12. Парманкулова Н.

УДК: 371.127.7.          DOI:10.58494/esai.22(5).2022.12

ПЕДАГОГТОРДУН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮ-БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ АДАМ РЕСУРСТАРЫН КОЛДОНУЛУШУ    

        Бул маклада бүгүнкү күндө билим берүүнүн максаттары,  милдеттери,  мазмуну,  түзүмү  жана билим  берүүнү  башкаруу  принциптери мугалимдин компетенттүүлүгү   каралат. Ошондуктан билим берүүнүн сапатына да адам ресурсунун ишмердүүлүгүн  калыптандырууда мектептердеги мугалимдердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу усулдары боюнча  ишин  өркүндөтүү талаптары коюлуп келүүдө. Окуучунун билим сапатын жогорулатуу үчүн биринчиден үлгүлүү мектеп уюштурулса, ал жерде билим алган окуучуларды, билим берген мугалимдердин кесиптик көндүмдөргө ээ болгон компетентүү адистер болсо башка мектептер өрнөк алат. Мындай мектепти уюштурууда анын негизги миссияларын так аныктап, келечекке багыттуу, мамлекеттик идеологиянын негизинде иш жүргүзүү зарылдыгы келип чыгууда. Ачкыч сөздөр: Билим берүүнүн компетенциялары,моделдер, максаттары, мугалимдин компетенттүүлүгү, башкаруучулук маданяты, билим берүүнүн сапаты, маданият, калыптандыруу технлогиялары, окутуунун сапаты, проблемалуу кырдаал, маданият таануучулук, дидактика, башкаруунун негизги милдеттери, функциялар, башкаруу  принциптери.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАНИИ

      Аннотация: В данной статье рассматриваются цели, задачи, содержание, структура и принципы управления образования, компетенция педагога на сегодняшний день. В связи с этим предъявляются требования к качеству образования, формированию кадровой деятельности, совершенствованию методов, формированию профессиональных компетенций школьных учителей.   Во-первых, для повышения качества образования должна быть организована образцовая школа с профессиональными педагогами и грамотным специалистом, затем за образцовой школой последуют и другие школы. При организации такой школы необходимо четко определить ее основные задачи и действовать на основе перспективной государственной идеологии. Ключевые слова: образовательные компетенции, модели, цели, компетентность педагога, управленческая культура, качество образования, культура, технологии формирования, качество образования, проблемная ситуация, культурология, дидактика, основные задачи управления, функции, принципы управления.

PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS – UTILIZATION OF HUMAN RESOURCES IN EDUCATION 

      Abstract: This article deals with the goals, objectives, content, structure and principles of education management, the competence of the teacher today. Therefore, there are requirements for the quality of education, the formation of personnel activities, the improvement of methods, the formation of professional competencies of school teachers. Firstly, in order to improve the quality of education, a model school with professional teachers and competent specialist should be organized, then other schools will follow the model school. When organizing such a school, it is necessary to clearly define its main tasks and act on the basis of a promising state ideology. Keywords: educational competencies, models, goals, teacher competence, managerial culture, education quality, culture, formation technologies, education quality, problematic situation, cultural studies, didactics, main management tasks, functions, management principles.

13. Сейдахметов М.А. 

УДК: 373.3              DOI:10.58494/esai.22(5).2022.13                               

ЗАМАНБАП МУЗЫКАЛЫК МАДАНИЯТ ААЛАМДАШУУ ПРОЦЕССТЕРИНИН КОНТЕКСТИНДЕ

           Аннотация: Бул макалада музыка адамдарды тарбиялоого жана коомду өзгөртүүгө катышып, адамдын интеллектуалдык, эрктүү жана адеп-ахлактык сапаттарын калыптандыруучу, андагы чыгармачылык күчтөрдү жана жөндөмдүүлүктөрдү шыктандырып, стимулдаштыруучу, инсандын социалдашуусуна салым кошуп, жардам берип, адамдарды жогорку коомдук идеалдар үчүн күрөшкө уюштуруп, бириктирүүчү күчкө ээ экендиги чагылдырылган.  Ачкыч сөздөр: музыка, терапия, ден-соолук, тарбия, даарыгер, психика.

 СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

         Аннотация: В данной статье утверждается, что музыка участвует в воспитании человека и изменении общества, формирует интеллектуальные, волевые и нравственные качества человека, вдохновляет и стимулирует творческие силы и способности, способствует и помогает социализации человека, организует и объединяет людей в борьба за высокие общественные идеалы.   Ключевые слова: музыка, терапия, здоровье, воспитание, врач, психика.

 MODERN MUSICAL CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES

       Annotation: This article argues that music is involved in the upbringing of a person and changing society, forms the intellectual, strong-willed and moral qualities of a person, inspires and stimulates creative forces and abilities, promotes and helps the socialization of a person, organizes and unites people in the struggle for high social ideals. Keywords: music, therapy, health, education, doctor, psyche.

14. Сейдахметов М.А. 

УДК: 373.3  DOI:10.58494/esai.22(5).2022.14                                  

МУЗЫКАНЫН КАЛЫПТАНУУСУНУН ТАРЫХЫЙ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

        Аннотация: Бул макалада кыргыз эли курчап турган этностор менен жигердүү карым-катнашта болуп, аймактык, социалдык жана башка айырмачылыктарга карабастан, кыргыздын түпкү келбетин сактап, улуттук маданияттын өнүгүшүнө зор салым кошкондугу боюнча изилдөөчүлөрдүн ой жүгүртүүлөрү чагылдырылган. Улуттук руханий маданияттын өзгөчөлүгү – бул күнүмдүк этностор аралык мамилелерди куруу гана эмес, ошондой эле маданияттар аралык чөйрөдөн маалыматты алуу механизмдерин түзүү жана аны этностук мейкиндикте кароо жактары белгиленген.  Ачкыч сөздөр: музыка, тарых, руханий маданият, фольклор, этнография.

     ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

       Аннотация: В данной статье отражены мысли исследователей о том, что кыргызы активно взаимодействуют с окружающими их этносами, несмотря на региональные, социальные и другие различия, сохраняют самобытный облик кыргызов и вносят большой вклад в развитие национальной культуры.  Ключевые слова: музыка, история, духовная культура, фольклор, этнография.

     HISTORICAL EVOLUTION OF MUSIC EDUCATION

         Annotation: This article reflects the thoughts of researchers that the Kyrgyz actively interact with the surrounding ethnic groups, despite regional, social and other differences, preserve the original appearance of the Kyrgyz and make a great contribution to the development of national culture.    Keywords: music, history, spiritual culture, folklore, ethnography.

15. Тагаева Д.А., Махкамова З.Д.,Маматмусаева Ф.К.

УДК: 371. 3: 517               DOI:10.58494/esai.22(5).2022.15    

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТА МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА НЕГИЗГИ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРДҮ КАЛЫПТАНДЫРУУ

      Аннотация: Макалада компетенттүүлүккө негизделген мамиледе окутуу шарттарындагы кенже мектеп окуучуларына билим берүүнүн заманбап сапатына жетүүнүн негизги жолу каралат. Башталгыч мектеп деңгээлинде окуучулардын компетенттүүлүгүн жалпы билим берүүчү сапаттардын жана жөндөмдүүлүктөрдүн системасы катары, ошондой эле аларды практикада маңыздуу колдонууга боло тургандыгы белгиленет. Билим берүүнүн мазмунун өздөштүрүүнүн максаты жана натыйжасы болуп социалдык тажрыйбанын ар кандай чөйрөлөрүндөгү негизги компетенциялар системасы менен аныкталуучу кенже мектеп окуучуларынын инсандык тажрыйбасын өнүктүрүү саналат. Негизги сөздөр: мектеп, билим, чыгармачылык, компетенттүүлүк, технология.

 ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОМ КЛАССЕ

         Аннотация: в статье рассматривается компетентностный подход – основной путь достижения современного качества образования младших школьников. На уровне начальной школы компетенции учащихся можно рассматривать как систему универсальных обще-учебных качеств и способностей, а также стремление и готовность осмысленно применять их на практике. Целью и результатом усвоения содержания образования является развитие опыта личности младшего школьника, определяющегося системой ключевых компетентностей в различных областях социального опыта.  Ключевые слова: школа, познание, творчество, компетенция, технологии.
 FORMATION OF KEY COMPETENCES IN TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL
        Аnnotation: The article deals with the competence-based approach – the main way to achieve the modern quality of education for younger students. At the elementary school level, the competences of students can be viewed as a system of universal general educational qualities and abilities, as well as the desire and willingness to meaningfully apply them in practice. The goal and result of mastering the content of education is the development of the experience of the personality of a younger student, which is determined by the system of key competencies in various areas of social experience.  Keywords: school, knowledge, creativity, competence, technology.

16. Тагаева Д.А., Махкамова З.Д.,Маматмусаева Ф.К. 

УДК: 371. 3: 517    DOI:10.58494/esai.22(5).2022.16    

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕДЕ ОКУТУУНУ ИШКЕ АШЫРУУ

           Аннотация. Макалада башталгыч класстын окуучуларында негизги компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу маселелери каралат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандарттарында компетенттүүлүктөрдүн комплексин аныктоонун жалпы ыкмалары аныкталган учурда билим берүү процессинде математиканы башталгыч класста окутууда стандарттын талаптарынын аткарылышына өзгөчө көңүл бурулууда. Компетенттүүлүк мамиледе окутууну ишке ашырууда негизги компетенттүүлүктөр менен катар эле предметтик компетенттүүлүктөрдүн калыптанышы маанилүү болуп саналат. Инсанга багыттап окутуу шарттарындагы башталгыч математиканы окутуунун максаттары жана милдеттери белгиленди.  Негизги сөздөр: компетенттүүлүк, компетенттүү мамиле, мамлекеттик стандарттар, башталгыч класс окуучулары.

 РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

      Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования ключевых компетенций у учащихся начальных классов. В государственных стандартах Кыргызской Республики при определении комплексов компетенций особое внимание уделяется выполнению требований стандарта в процессе обучения математики в начальной школе.  При реализации обучения компетентностного подхода важное значение имеет формирование предметных компетенций наряду с ключевымивыми компетенциями. Установлены цели и задачи обучения математике в условиях личностно-ориентированного бучения.  Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, государственные стандарты, ученики начальных классов.

 IMPLEMENTATION OF COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL

     Annotation. The article deals with the formation of key competencies in primary school students. In the state standards of the Kyrgyz Republic, when determining the complexes of competencies, special attention is paid to the fulfillment of the requirements of the standard in the process of teaching mathematics in elementary school. When implementing the training of the competency-based approach, the formation of subject competencies along with key competencies is important. The goals and objectives of teaching mathematics in the context of student-centered learning have been established
Keywords: competence, competence approach, state standards, elementary school students.

17. Талипов А.Т., Тагаева Т.З., Саипбекова С.Э. 

УДК 371.3:513          DOI:10.58494/esai.22(5).2022.17

БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИНДЕ ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН ОРДУ

     Аннотация: Макалада билим берүү процессинде жаӊы маалыматтык-технологияларды пайдалануунун эффективдүүлүгү жөнүндө баяндалат. Окутуунун мааалыматтык-технологияларын сабактарда колдонуудагы мугалимдин иш-аракетинин натыйжалары, сабактарды уюштурууда интерактивдүү доскалардын мүмкүнчүлүктөрү белгиленди. Компьютердик технологиялар, интерактивдүү доскаларды сабактын түрдүү этаптарындагы колдонулушунун натыйжалары, жетишкендиктери тууралуу маалыматтар келтирилди.  Негизги сөздөр: маалыматтык-компьютердик технологиялар, билим берүүнүн сапаты, сабактарды уюштуруу, интерактивдүү доска, окутуу.

 РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

     Аннотация: В статье описывается эффективность использования новых информационных технологий в образовательном процессе. Отмечены результаты деятельности учителя по использованию образовательных информационных технологий на уроках, возможности интерактивных досок в организации уроков. Представлена информация о результатах и достижениях использования компьютерных технологий, интерактивной доски на разных этапах урока. Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, качество образования, организация уроков, интерактивная доска, обучение.

 THE ROLE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

         Annotation: The article describes the effectiveness of the use of new information technologies in the educational process. The results of the teacher’s activity in the use of educational information technologies in the classroom, the possibility of interactive whiteboards in the organization of lessons are noted. Information is presented on the results and achievements of the use of computer technology, an interactive whiteboard at different stages of the lesson.  Key words: information and computer technologies, quality of education, organization of lessons, interactive whiteboard, teaching.

18. Талипов А.Т., Тагаева Т.З., Саипбекова С.Э. 

УДК 371.3:513              DOI:10.58494/esai.22(5).2022.18

ОКУТУУНУН АЙРЫМ ЖАӉЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНАН ПАЙДАЛАНЫП САБАКТАРДЫ УЮШТУРУУ

      Аннотация: Макалада окуучулардын билим сапатын көтөрүү, окутуунун шарттарын жакшыртуу, билим берүүдөгү жаӊылануу жана окутуунун жаӊы технологияларынан, заманбап платформалардан пайдалануу маселелери каралды. Окутуунун жаӊы технологияларынан Google форма жана google classroom платформалары тууралуу маалыматтар берилди.  Аталган платформаларды пайдалануунун алгоритмдери келтирилди. Ошондой эле макалада окутуунун жаӊы платформаларынын сабактарды уюштуруудагы ролу белгиленди. Негизги сөздөр: компетенттүүлүк, платформа, окутуунун жаӊы технологиялары, google форма, google classroom.

 ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

      Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения качества образования школьников, улучшения условий обучения, новые технологии образования, применения новых технологий обучения и современных платформ. Была предоставлена информация о платформах Google form и Google classroom из новых технологий обучения. Приведены алгоритмы использования этих платформ. В статье также отмечена роль новых образовательных технологий в организации уроков.  Ключевые слова: компетенция, платформа, образовательная технология, google форма, google classroom.

 ORGANIZATION OF LESSONS USING SOME NEW LEARNING TECHNOLOGIES

       Annotation: The article discusses the issues of improving the quality of education for schoolchildren, improving learning conditions, new educational technologies, the use of new learning technologies and modern platforms. Information about the Google form and Google class platforms from new learning technologies is provided. Algorithm for driving these platforms. The article also mentions the role of new educational technologies in the organization of lessons.  Key words: competence, platform, educational technology, google form, google classroom.

19. Турдубаева К.Т., Ырысбаева А., Бакирова Б. 

УДК:372:851   DOI:10.58494/esai.22(5).2022.19    

ФИЗИКА – МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ БАГЫТЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАЛАРЫН МААЛЫМАТТАШТЫРУУ

         Аннотация. Берилген макалада Физика математикалык билим берүү багытынын билим берүү системаларында маалыматташтыруу көйгөйлөрү каралды. Маалыматташтыруунун азыркы абалын жана көйгөйлөрүн жана келечегин аныктоо жазылды. Маалыматташтыруу – заманбап билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун маанилүү каражаты экени көрсөтүлүп, билим берүүнү маалыматташтыруунун жалпы маселелери да каралып, иштин негизги багыттары белгиленди.  Ачкыч сөздөр: физика, математика, маалыматташтыруу, билим берүү тармагы, заманбап педагогика, компьютер, технология.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

            Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы информатизации в образовательных системах направления физико-математического образования. Было написано, чтобы определить текущее состояние и проблемы и перспективы информатизации. Было показано, что информатизация-важное средство повышения качества современного образования, рассмотрены и общие вопросы информатизации образования, определены основные направления работы. Ключевые слова: физика, математика, информатизация, образование, современная педагогика, компьютеры, технологии
INFORMATIZATION OF EDUCATIONAL SYSTEMS OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
            Annotation. This article discusses the problems of informatization in educational systems of the direction of physics and mathematics education. It was written to determine the current state and problems and prospects of informatization. It was shown that informatization is an important means of improving the quality of modern education, general issues of informatization of education were also considered, the main directions of work were determined. Keywords: physics, mathematics, informatization, education, modern pedagogy, computers, technologies.

20. Эргешбай кызы Аселкан. 

УДК 378.146     DOI:10.58494/esai.22(5).2022.20

БААЛООНУН ЖАКЫНКЫ ТАРЫХЫ ЖАНА ТЕОРИЯСЫ

           Аннотация: макалада билим берүүдөгү баалоо боюнча окумуштуулар баалоонун бул баштапкы концепциясына таянуу менен бир эле учурда баалоо боюнча адабияттарда кездешкен башка терминдерди-класстагы баалоо, ички баалоо, тышкы баалоо, окутуу процессинде баалоо, формалдык жана формалдык эмес баалоо терминдери киргизилип, алар ар түрдүү текстерде жана контексттерде ар кандай маанилерге ээ болушканына кеңири токтолгом. Башкача айтканда, окутуунун стратегиясынын өзгөрүшү билим берүү процессинин азыркы абалынын аздыр көптүр туруктуу жана так бааланышы окуучулардын дүйнө таануусуна жардам берүүгө негизделүүсү керек.  Түйүндүү сөздөр: мамлекеттик билим берүү стандарты, окутуунун стратегиясынын, формативдик баалоо, суммативдик баалоо, байкоо, анализ, синтез, сертификациялоо, өздөштүрүү.

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ОЦЕНИВАНИЯ

       Аннотация: в статье расмотрено начальные концепции по оцениванию в образовании учеными на основе встречающихся терминов в литературах по оцениванию таких как – оценивание в классе, внутренная оценивание, внешное оценивание, оценивание в процессе обучения, формальное и неформальное оценивание. Анализировав значения этих терминов, отметили что, в разных текстах и контекстах они имеют различные понятия. Так как, стратегия измения обучения обуславливает то что, в какой-то мере постоянное и точное оценивание основывается на содействие мировоззрению обучаемых.  Ключевые слова: государственный образовательный стандарт, стратегия обучения, формативное оценивание, суммативное оценивание, наблюдение, анализ, синтез, сертификация, освоение.

HISTORY AND THEORY OF EVALUATION

         Abstract: the article examines the initial concepts of assessment in education by scientists on the basis of terms found in the literature on assessment such as – assessment in the classroom, internal assessment, external assessment, assessment in the learning process, formal and informal assessment. After analyzing the meanings of these terms, we noted that they have different concepts in different texts and contexts. Since the strategy of changing the training determines that, to some extent, constant and accurate assessment is based on promoting the worldview of the trainees. Keywords: state educational standard, learning strategy, formative assessment, summative assessment, observation, analysis, synthesis, certification, mastering.

21. Жаанбаева К.Б. 

УДК 378.146  DOI:10.58494/esai.22(5).2022.21

ЖАПАРКУЛ АЛЫБАЕВДИН САТИРАЛЫК АҢГЕМЕЛЕРИ

          Аннотация: бул макалада Жапаркул Алыбаевдин жазуучулук чеберчилиги жана анын сатиралык аӊгемелери жөнүндө сөз болот. Ошондой эле жазуучунун сатиралык аӊгемелеринин көркөмдүк күчү, анда көтөрүлгөн проблемалар, алардын чечилиши анализге алынат жана булар адабиятчылардын пикирлери менен тастыкталат.  Ачкыч сөздөр: жазуучу, сатира, аӊгеме, идея, проблема, юмор, конфликт, образ, адабият таануу, сын. көркөм чечилиш.

САТИРИЧЕСКИЕ  РАССКАЗЫ  ЖАПАРКУЛА АЛЫБАЕВА

     Аннотация: в данной статье рассказывается о писательском мастерстве Жапаркула Алыбаева и его сатирических рассказах. Также анализируется художественная сила сатирических рассказов писателя, поднимаемые в них проблемы и пути их решения, что потверждается мнениями критиков. Ключевые слова: писатель, сатира, рассказ, идея, проблема, юмор, конфликт, литературоведение, критика,  художественная концовка.
SATIRICAL STORIES OF  JAPARKUL  ALYBAEV
           Annotation: this article talks about the writing skills of Japarkul Alybaev and his satirical stories. Also, the artistic power of the writer᾿s satirical stories, the problems raised in them, and their solutions are analyzed, and these are confirmed by the opinions of critics. Keywords: writer, satirical stories, idea, problem, humor, conflict, literature, critic, artistic solution.

22. Жаанбаева К.Б.   

УДК 82-2        DOI:10.58494/esai.22(5).2022.22

ТОГОЛОК МОЛДОНУН ТАМСИЛДЕРИНИН ИДЕЯЛЫК-КӨРКӨМДҮК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ
            Аннотация: аталган макалада Тоголок Молдонун тамсилдеринин идеялык-көркөмдүк өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз болот. Тоголок Молдонун ар кайсы темаларда жазган тамсилдеринин идеясы, каармандары талдоого алынып, макалада айтылгандар окумуштуу-сынчылардын ой-пикирлери менен бекемделет. Ачкыч сөздөр: тамсил, сатира, аӊгеме, идея, проблема, юмор, конфликт, образ, адабият таануу, сын. көркөм чечилиш.

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАСЕН ТОГОЛОК МОЛДО

          Аннотация: в данной статье говорится об идейно-художественных особенностях басен Тоголока Молдо. Анализируется идеи и персонажи басен, написанных Тоголок Молдо на различные темы, и сказанное в статье потверждается мнениями критиков.  Ключевые слова: басня, сатира, рассказ, идея, проблема, юмор, конфликт, литературоведение, критика,  художественная концовка.   
IDEOLOGICAL AND ARTISTIC FEATURES OF TOGOLOK MOLDO᾿S   FABLES
          Annotation: in this article talks about the ideological and features of Togolok Moldo᾿s  fables. The ideas and characters of the fables written by Togolok Moldo on various topics are analyzed, and what is said in the article is supported by the opinions of critics.   Keywords: fable, satirical stories, idea, problem, humor, conflict, literature, critic, artistic solution.

23. Куванычбек кызы Гүлнура.

УДК 82-2 DOI:10.58494/esai.22(5).2022.23

МЕЛИС АБАКИРОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДАГЫ ЖАҢЫЧЫЛДЫК

            Аннотация : бул макалада жазуучу М. Абакировдун чыгармачылыгында жаӊычылдык тууралуу сөз болот. Ошондой эле жазуучунун «Жинди Сабыр» повести талдоого  алынып, андагы образдар системасы, каармандын мүнөзү, чыгармада көтөрүлгөн проблемалар анализденет.  Ачкыч сөздөр: проза, повесть, изденүүлөр, табылгалар, адабият, тема, идея, философиялык ой, пафос, жазуучу, психологизм.

 НОВАТОРСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ МЕЛИСА АБАКИРОВА

            Аннотация: данной статье говорится о новаторстве в творчестве писателя М.Абакирова Также анализируется рассказ писателя «Безумный Сабыр», система образов в нем, характер персонажа, проблемы поднятые в произведении.  Ключевые слова: проза, повесть, соискание, находки, литература, тема, идея, философская мысль, пафос, писатель, психологизм.

 INNOVATION IN MELIS ABAKIROV᾿S WORK

       Annotation: this article talks about the innovation in the work of writer M. Abakirov. Also, the writer᾿s  short story  «Сrazy Sabyr» is analyzed, the system of images in it, the character of  hero, and the probkems raised in the work are analyzed.  Keywords: prose, lyrics, researches, findings, literature, theme, idea, philosophical thought, pathos, writer, psychologism.

24. Мырзабекова А.Ы., Бакиева Д.А. 

УДК 82-2    DOI:10.58494/esai.22(5).2022.24

“КЫЯМАТ” РОМАНЫНЫН АЗЫРКЫ АДАБИЙ ПРОЦЕССТЕГИ ОРДУ 

        Аннотация: бул макалада улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Кыямат» романы тууралуу улуттук адабият таануу тармагындагы кыргыз адабиятчылары жана мыкты айтматовтаануучулар кеңири маалымат беришкен. Романдын жанры, формасы тууралуу пикирлер айтылган. Башкача айтканда кыргыз адабиятчылары жана айтматовтаануучулар бир добуштан романдын жазылышын колдоп, азыркы адабий процесстеги ордун айгинелешкен. Түйүндүү сөздөр:  Чыңгыз Айтматов, монография, миф, легенда,роман, образ, мүнөз, конфликт, сюжет, согуш, адабий процесс.

 МЕСТО РОМАНА “СУДНЫЙ ДЕНЬ” В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ

     Аннотация: в данной статье кыргызские писатели и видные айтматоведы в области национального литературоведения дали подробную информацию о романе «Киямат» великого писателя Чингиза Айтматова. Высказывались мнения о жанре и форме романа. Иными словами, кыргызские писатели и айтматологи единодушно поддержали написание романа и утвердили его место в современном литературном процессе. Ключевые слова: Чингиз Айтматов,монография, миф, легенда, Роман, образ, характер, конфликт, сюжет, война, литературный процесс.

 THE PLACE OF THE NOVEL “KIYAMAT” IN THE CURRENT LITERARY PROCESS 

       Abstract:  in this article, Kyrgyz writers and excellent Aitmatov scholars in the field of national literary studies have given detailed information about the novel “Kiyamat” by the great writer Chingiz Aitmatov. Opinions were expressed about the genre and form of the novel. In other words, Kyrgyz writers and aitmatologists unanimously supported the writing of the novel and confirmed its place in the modern literary process. Keywords: Chenghis Aitmatov, monograph, myth, legend, novel, image, character,conflict, plot, war, literary process.
 
 

25.Марипов Б.К. 

УДК 343.9.01. DOI:10.58494/esai.22(5).2022.25

 БАНДИТИЗМГЕ КАРАТА ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН МЫЙЗАМДАРЫНДАГЫ КЫЛМЫШТУУЛУКТУН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

      Аннотация. Кыргызстанда ишканаларга, мекемелерге, уюмдарга же жеке адамдарга куралдуу кол салууларды жасоо максатын көздөгөн кылмыштуу топтордун иштеши коомдук коопсуздукка да, айрым жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна, алардын мүлкүнө да коркунуч келтирет. Ушунун бардыгы мамлекет тарабынан бандитизмге каршы аракеттенүүгө багытталган таасирдүү чараларды, анын ичинде кылмыш-укуктук мүнөздөгү чараларды кабыл алууну талап кылат. Бирок мындай чаралардын натыйжалуулугу бандитизмдин укуктук табиятын так түшүнбөй туруп, ага жетишүүгө болбойт жана чет мамлекеттердин мыйзамдарында бандитизм үчүн жазык жоопкерчилигин кароо тажрыйбасын талдоо керек. Туйүндүү сөздөр: мыйзам чыгаруу, мамлекет, уюшкан кылмыштуулук, каракчылык, бандитизм, коом, эволюция.

 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БАНДИТИЗМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

   Аннотация. Функционирование в Кыргызстане банд, целью существования которых является совершение вооруженных нападений на предприятия, учреждения, организации или отдельных лиц, угрожает как общественной безопасности, так и жизни, здоровью отдельных граждан и их собственности. Все это обуславливает необходимость принятия со стороны государства эффективных мер, в том числе и уголовно-правового характера, направленных на противодействие бандитизму. Но эффективность таких мер вряд ли возможна без четкого понимания юридической природы бандитизма, которого можно достичь, проанализировав опыт уголовной ответственности за бандитизм в законодательстве зарубежных стран. Ключевые слова: законодательство, государство, организованная преступность, разбойное нападение, бандитизм, общество, эволюция.
 CRIMINAL LIABILITY FOR BANDITRY IN THE LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES
Annotation. The operation of gangs in Kyrgyzstan, the purpose of which is to carry out armed attacks on enterprises, institutions, organizations or individuals, threatens public safety in general and the lives, health of individuals and their property, hinders the normal economic activity that creates the state insecurity of society from criminal encroachments. All this presupposes the need for the state to take effective measures, including criminal law, aimed at combating banditry. But the effectiveness of such measures is hardly possible without a clear understanding of the legal nature of banditry, which can be achieved, including by analyzing the experience of criminal liability for banditry in the legislation of foreign countries. Keywords: law, state, organized crime, robbery, banditry, society, evolution.

 

26. Маталиева Н.Ж., Джуманазарова А.А

УДК 332.2.021     DOI:10.58494/esai.22(5).2022.26

                                                                                

 

Рыноктук экономика шартында агрардык сектордогу

ишканалардын экономикалык эффективдүүлүгүн жогорулатуу

         Аннотация:  макалада КРнын агрардык сектордогу ишканаларынын учурдагы абалы, эгемендүүлүк статусту алгандан бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөрү жана аларды чечүүдө  мамлекетттин көрүнүктүү ишкерлери тарабынан азыркы күнгө чейин жасалган иш-аракеттери жазылды. Андан тышкары статистикалык маалыматтар, таблицалар жана дагы элдин оозунан чыккан кептер камтылган. Тексттик материал үч негизги баптан турган, корутундуда көйгөйлөрдү чечүү максатында жазылган  авторлордун жеке ою орун алды.      Ийгиликтин түбү чкексиз…                Ачкыч  сөздөр:  агрардык сектор,экономикалык өнүгүү,өнөр жай,экономикалык маалымат, материалдык-техникалык ресурстар ж.б.

 

Повышение экономической эффективности предприятий аграрного сектора в 

условиях рыночной экономики         

                               

           Аннотация: в статье написано состояние в данный момент предприятии аграрного сектора КР, их не решимые проблемы с независимости до наших дней и роль отечественных экономистов в решении этих проблем. Кроме этого работа содержит статистические информации, таблицы и предложении народа. Текстовый материал состоит из основных трех глав , в заключении находится личное мышление авторов о решении проблем АПК КР. Нет предел успеха… Ключевые слова:  аграрный сектор, экономическое развитие, промышленность, экономическая информация, материально-технические ресурсы и др.

Increasing the economic efficiency of agricultural enterprises in a market economy               

     Annotation:   the article describes the current state of an enterprise in the agrarian sector of the Kyrgyz Republic, their unsolvable problems from independence to the present day and the role of domestic economists in solving these problems. In addition, the work contains statistical information, tables and proposals of the people. The text material consists of 3 main chapters, in the conclusion there is personal thinking about solving the problems of the agro-industrial complex of the Kyrgyz Republic.There is no limit to success …  Keywords: agricultural sector, economic development, industry, economic information, material and technical resources, etc.  

27. Сооронбаева Б.Б.  

 

УДК 330.101  DOI:10.58494/esai.22(5).2022.27

                                                                      

                                СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19

       Аннотация: пандемия Ковид-19 создала серьезные угрозы для продовольственной безопасности и питания беднейших слоев населения Кыргызской Республики. Уровень бедности, который   столкнулось с так называемой цифровизацией, которая пришла в кыргызские семьи для сохранения мер безопасности.    Ключевые слова:  коронавирус, пандемия, население, экономика, уровень жизни, цифровизация.

 КОВИД-19 СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК КЕСЕПЕТТЕРИ               

        Аннотация: ковид-19 пандемиясы Кыргыз Республикасынын калкынын эң жакыр катмарынын азык-түлүк коопсуздугуна жана тамактануусуна олуттуу коркунучтарды жаратты. Өлкөдө буга чейин жогорку деп эсептелген жакырчылыктын деңгээли бир топ жогорулады. Мындан тышкары, калк санариптештирүү деген нерсеге туш болуп, кыргыз үй-бүлөлөрүнө коопсуздук чараларын сактоону шарттады. Түйүндүү сөздөр: Таажы вирусу, пандемия, калк, экономика, жашоо деңгээли, санариптештирүү.                
    SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF COVID-19              
        Аnnotation: the Covid-19 pandemic has created serious threats to the food security and nutrition of the poorest segments of the population of the Kyrgyz Republic. The level of poverty, which was already considered high in the country, has increased significantly. In addition, the population faced the so-called digitalization, which came to Kyrgyz families to maintain security measures.            Keywords: coronavirus,

28. Тагаева Б.А. 

УДК 3.33.330.34    DOI:10.58494/esai.22(5).2022.28

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКАСЫНА ТҮЗ ЧЕТ ЭЛДИК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ      

           Аннотация: Бул макалада, заманбап шартта Кыргызстандын экономикасына түз чет элдик инвестицияларды тартуу көйгөйлөрү жана перспективалары каралган. Республиканын экономикасынын эффективдүү өнүгүүсү көбүнчө ойлонулган инвестициялык саясаттан көз каранды жана экономиканын өнүгүүсүнүн жаңы моделин аныктайт. Экономиканы модернизациялоо жана туруктуу экономикалык өсүшүн камсыз кылуу максатында, бүгүнкү күндө чет элдик инвестицияларды тартууга өзгөчө көнүл бурулуп жатат.  Ачкыч сөздөр: интеграция, инвестиция, кредиттер, модернизация, экспорттук потенциал, эркин экономикалык зона, инвестициялык жагымдуулук
 

            ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ      

   Аннотация: В статье рассмотрены вопросы проблемы и перспективы привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Кыргызстана на современном этапе. Эффективность развития экономики во многом будет зависеть от продуманной инвестиционной политики в республике, которая позволила бы определить новую модель развития экономики. На сегодняшний день особое внимание уделяется привлечению ПИИ в целях обеспечения устойчивого экономического роста и модернизации экономики. Ключевые слова: интеграция, инвестиция, кредиты, модернизация, экспортный потенциал, свободная экономическая зона, инвестиционная привлекательность

 PROBLEMS AND PROSPECTS OF ATTRACTING  FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN ECONOMY OF KYRGYZ REPUBLIC      

       Annotation: In this article considered questions of problems and perspectives attraction divecb of foreijn investment in economy of Kyrgyz on modern stage. Development of elective economic in many will depend on thoughtful politic investing in republic, which let define the new model develop economic. Today’s a given special attention direct of foreign investment in order to provide stable economic growth and economic modernization. Keywords:  integration, investment, loans modernization, export potential, import substitution, free economic zone, investment attractive.  
 

29. Жуманалиева М.У. 

УДК 620.92    DOI:10.58494/esai.22(5).2022.29

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАВУЧИХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ПЛОТИН ТАШ-КУМЫРСКОЙ И ШАМАЛДЫ-САЙСКОЙ

            ГЭС         Аннотация: Кыргызская   Республика   способна   полностью   обеспечить   свои потребности  в  электроэнергии  как  в  настоящее  время,  так  и   на перспективу.  Страна  располагает    крупными     топливно-энергетическими  ресурсами.           
         Однако уровень освоения  их  в  настоящее время  очень  низкий.   За  последние  10 лет резко сократилась добыча угля  и  природного газа, из-за маловодного периода  в этом году Кыргызстан столкнулся с энергокризисом. Энергетики опасаются, что после отопительного сезона в водохранилище может остаться всего 6-7 миллиардов кубометров воды. Это может привести к остановке  Токтогульской ГЭС. В связи с этим появляется необходимость в использовании новых источников, прибегая к нетрадиционной энергетике.     
Ключевые слова:технологии,фотоэлектрические панели, плавучие солнечные электрические системы, солнечная энергия,возобновляемые источники энергии.

 ТАШ-КӨМҮР ЖАНА ШАМАЛДЫ-САЙ ГЭСТЕРИНИН ПЛОТИНАЛАРЫНЫН МИСАЛЫНДА КАЛКЫП ЖҮРҮҮЧҮ КҮН ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫН ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА АНЫН КЕЛЕЧЕГИ         

             Аннотация: Кыргыз Республикасы азыркы учурда да, келечекте да электр энергиясына болгон өзүнүн керектөөлөрүн толук камсыз кылууга жөндөмдүү.  Өлкөдө ири отун-энергетикалык ресурстар бар.  Бирок, учурда аларды өздөштүрүү деңгээли өтө төмөн. Акыркы 10 жылда көмүр жана жаратылыш газын өндүрүү кескин кыскарды, быйылкы жылы суунун аздыгынан Кыргызстан энергетикалык кризиске туш болду. Энергетиктер жылытуу мезгилинен кийин суу сактагычта 6-7 миллиард кубометр гана суу калышы мүмкүн деп кооптонушат. Бул Токтогул ГЭСинин токтоп калышына алып келиши мүмкүн. Ушуга байланыштуу салттуу эмес энергетикага кайрылып, жаңы булактарды пайдалануу зарылдыгы келип чыгууда. Ачкыч сөздөр:технологиялар, фотоэлектрдик панелдер, калкып жүрүүчү күн электр системалары, күн энергиясы, кайра жаралуучу энергия. технологии,фотоэлектрические панели, плавучие солнечные электрические системы, солнечная энергия,возобновляемые источники энергии.
 DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF FLOATING SOLAR POWER PLANTS ON THE EXAMPLE OF TASH-KUMYR AND SHAMALDY-SAY DAMS OF HYDROELECTRIC POWER PLANTS  
       Abstract:The Kyrgyz Republic is able to fully meet its electricity needs both at present and in the future.  The country has large fuel and energy resources.         However, the level of their development is currently very low.   Over the past 10 years, coal and natural gas production has sharply decreased, due to the low-water period this year Kyrgyzstan faced an energy crisis. Power engineers fear that after the heating season, only 6-7 billion cubic meters of water may remain in the reservoir. This may lead to the shutdown of the Toktogul HPP. In this regard, there is a need to use new sources, resorting to unconventional energy. Keywords: technologies, photovoltaic panels, floating solar electric systems, solar energy, renewable energy sources.

УДК: 82 – 43.

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.01

Инновациялык технологиялар жана энергетика

институтунун профессору

М.Р.Сооронбаев

ӨРНӨКТҮҮ ӨМҮР

1974-1981 жж. ОшПИнин окутуучусу 

1981-1996 жж. Мектеп мугалими, директордун окуу иштери боюнча орун басары, орто мектептин директору 

1996-1999 жж. ЖАМУнун деканы 

1999-2000 жж. ЖАМУнун ректору

2000-2003 жж. ЖАМУнун сырттан окуу жана аймактагы факультеттер, колледждер боюнча проректору 

2003-2005 жж. ОшТУнун экономика жана сырткы байланыштар боюнча проректору 

2005-2009 жж. ЖАМУнун окуу иштери боюнча проректору 

2009 жылдан (январь) ЖАМУнун аймактык билим берүү мекемелери боюнча проректор 

2013-2021жж. ЖАМУнун илимий иштер боюнча проректору 

2021-жылдан азыркы мезгилге чейин Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Фундаменталдык, колдонмо 

изилдөөлөр жана инновациалык технологиялар илимий

 изилдөө институтунун директору.

Адам өмүрү кызык тура, гүлдөп турган мезгилинде бу жалган дүйнөгө түркүк болчудай, дайыма эле ушул боюнча кала берчүдөй, акылы ашып-ташып, бардык нерсе айтканындай болуп, ыргыткан ташы өйдө кулап, ооматы келип, шатыра – шатман жашоонун шарданында нечендеген ашууларды ашып, ийгиликтин туу чокусун багындырган, дайымкыдай баам-туюм менен жашаса, качан убакыт келип, өткөн өмүргө серепчилеп карап, бу жарыкчылыктын уучталганы колдон куюлган cуудай кетип бара жатканын сезип, артка бир кайрылып, жасаган эмгеги менен жараткан ийгиликтерине, эмне иштерди аткарганын көз алдынан өткөрүп, акын Арстанбек айтмакчы “устаранын мизиндей оодарылган дүнүйөнүн” ыргагында жетишкен ийгилиги менен пландалган иш аракет, кыял-ceзимдеринe байырлап, бир көз ирмем артка кылчайып караганга убакыт “издеп” калат экен.

Биздин жакшы көргөн агайыбыз, кесиптешибиз,  Курманбек Сарманович да ушул көз ирмем абалда турат деп элестетип, чын дилден ушул макаланы арнап коюуну туура көрүп отурам. Ага себеп бар, анткени Курманбек Сарманович быйыл адам өмүрүнүн бийик серелеринин бири жетимиш жашты багындырып, көп жылдардан бери жан дүйнөсүндө калыптандырган, айтчу сөзүн айтып, аткарган иштери үчүн укчу сөзүн угуп койчу мезгилде турат. Илимдеги чоң ийгиликтеринин бири – “Сингулярдык козголгон теңдемелерди туруктуулук шарты аткарылбаганда изилдөөнүн деңгээл сызыктар методу” темасында докторлук диссертациясын коргогон. 

Бир топ алгылыктуу иш аракетинин натыйжасында КРнын Билим берүү министрлигинин Ардак грамотасы, (1984-ж.), “СССР Эл агартуунун мыктысы” (1987-ж.), КРнын Ардак грамотасы (2010-ж) сыйлыктарынын ээси. Ошондой эле 50дөн ашык илимий макалалардын автору. 2023-жылдын 30-августунда Президент Садыр Жапаровдун кол койгон Жарлыгына ылайык, көп жылдык эмгектери эске алынып “Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер” деген ардактуу наамы ыйгарылган. Инновациялык технологиялар жана энергетика институтунун жалпы жамааты Курманбек Сармановичти ушул алган ардактуу наамы, мамлекеттик сыйлыгы менен куттуктайбыз.

Курманбек Сарманович 1996-жылы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин (ЖАМУ) чоң бир факультетине декан болуп жумушка келген. Ошол учурда мен ЖАМУнун Таш-Көмүр технологиялык (азыркы инженердик-педагогикалык) факультетинде декан кызматында иштеп жаткам. Мына ошол жылдан баштап “кесиптеш”, “коллега” катары гана эмес ага-ини болуп жакындан иштешип калдык. Көпчүлүккө белгилүү болгондой, ”Союз” маалында жогорку окуу жайда сабак берген агай-эжекелердин көпчүлүгү илим изилдөө үчүн “центральный ВУЗдар” деп  аталчу  Москва, Киев, Ленинград шаарларындагы ЖОЖдорго аспирантурага тапшырган, ошол жерде окуп, кандидаттык диссертацияларын жактап келишчү. Доктордук диссертациялардын дагы көпчүлүгү ушундай  жолдор менен жакталчу. Менин таң калуу менен айтайын дегеним, Курманбек Сарманович 1981-жылдан ЖАМУга келгенге чейин орто мектепте мугалим, директордун орун басары, мектептин директору кызматтарда эмгектенген.  Бул айыл жериндеги мектептерде, чарба иштери менен аралашкан окуу процессин  жүргүзүү канчалык түйшүктүү экенин айтпасак да түшүнүктүү. Мына ушундай мектептин шартында илим изилдеп, илимий макалаларды жазып-чыгарып, ошол жасаган эмгектерин (мээнеттерин) жыйынтыктап, кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактап, физика-математикалык илимдин кандидаты деген илимий даража алышы, мектепте иштеген агай-эжекелерге  үлгү боло турган чоң жумуш экенин баса белгилегим келет.  

Ойлонуп көрөлү… Кыргызстанда мектепте иштеп атып, ошол шартта илим изилдеп, жыйынтык чыгарып, илимдин кандидаты деген илимий даражаны канча адам алды экен…? Мектептин мугалимдерине же жетекчилерине илим изилдөө  жаатында эч кандай талап коюлбаганы менен Курманбек Сарманович, мүмкүн өзүнүн максат кылып баштап койгон илим изилдөө иштерине пландуу түрдө убакыт таап, мээнеткечтик, тырышчаактык  менен үзүрлүү эмгегинин натыйжасында барып максатына жеткен. Бул  анын күчтүүлүгүн, чечкиндүүлүгүн, чоң-чоң маселелерди чече ала тургандыгын көрсөтөт.

Мына ушундай, жогорудагы айтылгандай  мыкты, сапаттарга бай адамдын 1999-жылы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректору болуп калышы эч кимди таң калтырбайт. Ошол убакта ЖАМУнун ректорунун жетекчилиги менен мурунтан ачылбаган жаңы адистиктер ачылып, ал адистиктердин арты менен студентердин саны көбөйүп, университеттин  материалдык-техникалык базасын чыңдоо иштери улантылып, финансы-чарбалык иштери туура чечилип,  жакшы жолдорго коюлган.

Ал эми Таш-Көмүрдөгү факультетинин базасында ЖАМУнун көпчүлүк адистиктери боюнча “окуу-консультативдик пункту” ачылып ал жерге тапшырган студенттер убара болуп, убакыт коротуп ЖАМУга барбай эки жыл (I-II курстар) ушул жерде окуп, анан ЖАМУга же башка ЖОЖдорго которулуп кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Ошол жылдарда Таш-Көмүр шаарында жалгыз жогорку окуу жай болуп турган ушул факультеттин студенттеринин саны кескин өсүп, бул жерде иштеген профессоордук-окутуучулар жана кызматчылар персоналынын саны 120 адамдан ашкан. Аймактын ар жагынан келген сунуш-талаптардын чечилишин көздөгөн факультеттин администрациясы, ректор К.С.Алыбаевге кайрылып Шамалды-Сай шаарчасына факультеттин филиалын ачуу боюнча сунуш көтөрөт. Сунуш ректорат тарабынан колго алынып Шамалды-Сай шаарчасында ЖАМУнун Таш-Көмүр технологиялык факультетинин филиалы ачылат. Бул иш менен ошол учурда билимге суусаган, бирок алыс барганга мүмкүнчүлүгү жок абитуренттердин сунуш-талаптарын жеринде чечип бергендиги үчүн жергиликтүү калк, ата-энелер ректорго ыразычылык билдиргенин айта алабыз.                    

Факультеттеги окутуучу-профессордук курамынын сапаттык корпусунун     жакшыруусунан улам, кафедралардын, окуу консультативдик пунктунун   ачылышынын   арты   менен   2000-жылы    студенттердин    саны кескин өскөндүгү   кубанычтуу көрүнүш эле. Билимге кызыккан   жаштардын   агымы күчөй баштаган. Мунун өзү  окуу корпустарын дагы да кеңейтүүнүн зарылдыгын шарттап турган.  Окуу    имараттарды шаардагы мекеме-ишканалардан ижарага алуу факультеттин экономикалык,  финансылык абалына тескери таасирин тийгизээри өз убагында белгиленип, бул маселе  ЖАМУнун  окумуштуулар кеңешинин кароосуна койгонбуз. Натыйжада шаардагы «Курулуш» холдинг компаниясынын «Турак Жай» фирмасына караштуу №15-жатакананын «А» жана «Б» блокторун толугу менен окуу корпусуна айландырып сатып алуу тууралуу 2000-жылдын 2-январында келишимге катышкан тараптар кол коюшту. Юридикалык тараптар сатып алуучулар ЖАМУнун ошол кездеги ректору, физика-математикалык илимдеринин кандидаты, доцент. Курманбек Сарманович Алыбаев, ТТФнын деканы к.т.н, доцент М. Р. Сооронбаев, сатуучулар «Курулуш» акционердик компаниясынын президенти А.У.Усонов, «Турак-Жай» фирмасынын директору А.И.Урматаев кол коюшкан. Албетте, бул келишим эки тараптын тең, келечектин кадрларынын билим деңгээлин өнүктүрүүгө кызыкдар экендигин билдирген.  Ал эми ЖАМУнун ректору К.С.Алыбаевдин түздөн-түз кийлигишүүсү, макулдугу менен алынып калган ушул үч подъездүү, төрт этаждуу имарат, жанындагы бир этаждуу узун блогу менен бүгүнкү күнү да Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультетинин негизги окуу корпусу болуп студенттерге, окутуучуларга кызмат кылып келет. 

Албетте ЖАМУнун курамындагы биздин жана башка факультет-колледждердин түзүлүшү, өсүп-өнүгүүсү тегин жерден жаралган жок. Бул үчүн  эмгек рыногу  учурунда өлкөбүз кандай адистерге мукташ  экендигин так иликтей билген, ошондой адамдарды даярдап чыгаруунун перспективасын алдын ала сезген  ЖАМУнун  бир  топ жетекчилеринин, окумуштууларынын арасындагы мыкты жетекчилеринин бири физика-математика илимдеринин доктору, профессор Алыбаев Курманбек Сармановичтин ролу чоң. Анткени ал университеттин кайсыл кызматында иштебесин, анын өркүндөшу үчүн, өзгөчө адистерди даярдоодогу окуу процессинин сапатына, илимий-социалдык иштердин ийгиликтүү аткарылышына эң жогорку жана  чоң  талаптарды коюп келген. Мындай талаптар жамааттын ар бир мүчөсүнүн  жоопкерчилигин, тартибин, биримдигин күчөткөн.  

ЖАМУнун окуу  жана илимий иштери боюнча проректорлук кызматтарда иштеген убактарда  студенттерге терең жана сапаттуу билим берүү жагына басым  жасап, аларды эл аралык олимпиадаларга катышуу деңгээлине жеткирип,  ал эми илим-изилдөө иштеринде тиешелүү тегерек стол, конференциялар уюштурулуп  натыйжалуу иштер жасалган. Бул темада айта турган  алгылыктуу сөздөр аябай көп. Бирок менин айтайын дегеним Курманбек Сармановичтин автобиографиялык баскан жолундагы бир топ убакыт ЖАМУнун  аймактарда жайгашкан билим берүү окуу жайлары менен байланышкан. Айтылган байланыш 2000-жылы профессор  К.С.Алыбаев – ЖАМУнун сырттан  окуу жана аймактык факультеттер, колледждер боюнча  проректорлук   кызматка  келгенден баштап күчөгөн.  ЖАМУнун  “классикалык университет” деп  аталышынын бир себеби да анын окуу жайларынын областын борборунан бир топ аралыктагы шаарларда жайгашканы болсо керек. Ошонун негизинде аларды “Перифериялык”, “обочолонгон” же “аймактык” билим берүү мекемелери деп аташкан. Мындай окуу  жайларга Таш-Көмүр   инженердик- педагогикалык  (технологиялык-мурунку аталышы);  Кочкор-Ата (электрондук-приборлор техникуму) колледжи; Майлуу-Суу (электромеханикалык техникуму) колледжи; Жалал-Абад (индустриалдык-педагогикалык техникуму) колледжи; Аксы (жогорку педагогикалык ) колледжи; жана кийинки убактарда ачылган медициналык  колледжи кирген. Жогорудагы окуу жайлардын  эски  аталыштарын  кошо жазганымдын себеби, Курманбек Сарманович окуу  иштери боюнча проректорлуктан ”Аймактык билим берүү мекемелери” боюнча проректорлук кызматка которулары менен, окуу жайлардын аталыштарын тактоо максатында ЖАМУнун окумуштуулар кенешине сунуш берген. Бул сунуштун негизинде “техникум” деген аталыштар заманбап “колледж” деген атка алмаштырылат.  Министрликке караштуу окуу жайлар ушул чечимдин негизинде ошол жактын буйругу менен өзгөртүлөт. 

Ошентип шаарлардын аталышы менен: Кочкор-Ата, Майлуу-Суу, Аксы, Кара-Көл, Жалал-Абад колледжери деген аталыштарда, Таш-Көмүрдөгү факультети кошулуп “Аймактык билим беруу мекемелери” (АББМ) деген атта ЖАМУнун структурасынан орун алат. Мындай  “АББМ” деген аталыштагы  ЖАМУнун структуралык бөлүмү  катары 2009-жылдын 26-февралында ректордун №6 буйругу менен бекитилет жана бул иштерге  жетекчи кылып профессор К.С.Алыбаев – АББМ боюнча проректор кызматына дайындалат. Ошентип Курманбек Сарманович бул ишти ЖАМУнун башкаруу системасын оптималдаштыруу, аймактык окуу жайларды интегралдаштыруу-жакындаштыруу, ынтымакташтыруу алардын окуу процессин, илимий-усулдук жана финансылык–чарба иштерин көзөмөлдөө ишетеринен баштап аларды туруктуулукка алып келет. Ошону менен бирге борбордук окуу жай менен бирдикте илим жана билим берүү багытында жалпы саясат жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Аймактык билим берүү мекемелеринин билим берүү, чарба, финансылык жумуштарын координациялоо кеңеши түзүлөт жана анын жобосу иштелип чыгарылат.                                                                                 Координациялык кеңештин төрагасы болуп профессор К.С.Алыбаев дайындалып, анын курамына АББМдин жетекчилери кирген. Бул кеңештин отурумдары айына бир жолу көчмө таптипте, АББМдерде өткөрүлүп турган. Ошол эле учурда усулдук бирикме 9 адамдан туруп, аны усулчу Т.К.Нарымбетов жетектеген. Бирикменин максаты АББМ боюнча жүргүзүлүп жаткан жалпы усулдук иштерди пландоо, ишке ашыруу жана окутуучулардын тажрыйбаларын жайылтуу болгон. АББМ мына ушундай ыргакта иш алып барып турган.

ЖАМУнун администрациясынын суроо-талабына ылайык Курманбек Сармановичтин илим-изилдөө чөйрөсүндөгү көп жылдык тажрыйбасын, потенциялын эске алуу менен Аймактык билим берүү мекемелери боюнча проректордук кызматынан ЖАМУнун илимий иштери боюнча проректору кызмат ордуна которулат, ал эми АББМдин усулчу, эсепчи кызматтар жоюлуп, алардын иштери университеттин тиешелүү бөлүмдөрүнө өткөрүлүп берилет.

Бирок бул иш менен АББМ чачылып кеткен жок. ЖАМУнун окумуштуулар кеңешинде АББМ маселеси көтөрүлүп анын ыргактуу иш алып баруу тартиби калыптанып калгандыгы айтылып, мындан ары да профессор К.САлыбаев жетекчилик кылуусун суранганбыз. Биздин суроо канааттандырылып бүгүнкү күнгө чейин профессор К.С.Алыбаев коомдук башталышта АББМдин координациялык ишин аткарып келет. Бул адамдын баа жеткис адамдык касиети, үлгүлүү жетекчилик иши, үзүрлүү эмгеги, жөнөкөйлүгү АББМдин чоң коллективинде жогору бааланып, баркталып, урматтоо менен айтылып жүрөт жана кийинки муундагы жаштарга үлгү боло турган улуу инсан.

Профессор КС.Алыбаев агайдын уюштуруучулук чеберчилигинин негизинде АББМде жылда өткөрүлүп туруучу көптөгөн иш-чаралар салт катары бүгүнкү күнгө чейин өткөрүлүп келе жатат. Университеттин деңгээлинде республикалык масштабда ар кандай семинарлар, конференциялар өткөрүлөт. Студенттер арасында предметтик олимпиадалар, окутуучулар арасында “Мыкты усулчу” конкурсу жыл сайын өткөрүлүп, жеңүүчүлөрүнө ЖАМУнун ректору тарабынан баалуу сыйлыктар, дипломдор берилет. Мекемелердин     окутуучуларынын   жана студенттеринин арасында спартакиада жыл сайын көчмө тартипте өтүү менен ага ЖАМУнун ректораты, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып турушат. Спартакидалар жогорку деңгээлде өткөрүлүп, кубок, диплом жана акчалай сыйлыктар берилет. АББМде өтүлгөн иш-чаралар областык, республикалык деңгээлдеги маалымат каражаттарына берилип турат. Мына ошентип, Жалал-Абад облусунун аймактарында жогорку жана орто кесиптик билимдүү адистерге болгон суроо-талапты канааттандыруу менен анын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуп ЖАМУнун аймактык билим берүү мекемелери өз милдеттерин так аткарып, өнүгүү жолунда талыкпай иштеп келе жатышат.

Ошентип, агайыбыз профессор Алыбаев Курманбек Сарманович Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим изилдөө тармактарында өз орду бар жаштарга өрнөк болчу инсан.  Жала-Абад мамлекеттик университетинде, анын ичинде Аймактык билим берүү мекемелеринде үзүрлүү эмгектенип жүргөн убактардагы жасаган иштери,  айткан акылдуу сөздөрү, келечекке план түзүп, ачык-айкын жол көрсөткөнү кийинки муундарга үлгү жана тажрыйба болору шексиз.

УДК: 7.011.2:101.1 (575.2.) (043.3)

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.02

Абдиманап кызы Айзирек, ОшМУ, 

магистрант, 

abdimanapkyzyaizirek@gmail.com 

                                                                                                                                                      

МУЗЫКА ЖАНРЫ ИСКУССТВОНУН БИР ТҮРҮ КАТАРЫ

Аннотация: Бул макалада искусствонун бардык түрлөрүнүн ичинен музыка адамдын кабылдоосуна түздөн-түз таасир этүүчү күчү жана сезимдерди ойготуучу табияты анализге алынды. Музыкада адамдардын эмоционалдык абалын конкреттүү, ынандыраарлык түрдө ачып берүү касиети ээ. Ошондой эле сезимдер менен байланышкан жалпыланган идеяларды терең чагылдырып берет. Музыка – бул реалдуулуктагы көркөм образдарды үн аркылуу элестетүүгө жардам берип, адамдын психикасына активдүү таасир этүүчү искусствонун бир түрү. 

Түйүндүү сөздөр: музыка, эмоционалдуулук, жанр, образ, поэзия, вокал, сахна.

      

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР КАК ВИД ИСКУССТВА

Аннотация: В этой статье анализируется способность музыки напрямую влиять на человеческое восприятие и вызывающую воспоминания природу всех форм искусства. Музыка обладает способностью конкретно и убедительно раскрывать эмоциональное состояние людей. Он также глубоко отражает обобщенные представления, связанные с чувствами. Музыка – вид искусства, активно воздействующий на психику человека, помогающий посредством звука представить художественные образы в реальности.

Ключевые слова: музыка, эмоциональность, жанр, образ, поэзия, вокал, сцена.

   

MUSICAL GENRE AS AN ART FORM

Annotation. This article examines music’s ability to directly influence human perception and the evocative nature of all art forms. Music has the ability to reveal people’s emotional states in a concrete and convincing way. It also deeply reflects generalized ideas associated with feelings. Music is a form of art that actively influences the human psyche, helping to imagine artistic images in reality through sound.

Key words: music, emotionality, genre, image, poetry, vocals, stage.

УДК: 7.011.2:101.1 (575.2.) (043.3)           

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.03

Авазбек кызы  Замирахан, ОшМУ, 

магистрант 

АЗЫРКЫ  МУЗЫКАДАГЫ НРАВАЛЫК БААЛУУЛУКТАР

Аннотация: Бул макалада моралдык баалуулуктар адамды баалоого жана анын курчап турган дүйнөдө өз оордун табууга жардам берүү жактары изилденди. Адам өзүнүн тигил же бул аракетти аркылуу жашоодо жакшылык, жамандык, бакыт, адилеттүүлүк, сүйүүнүн маани маңызын түшүнөт жана алар коомдук баалуулуктардын жалпы кабыл алынган системасы экендигин таанып билет. Ошонун негизинде анын инсандыгы, коомдогу жүрүм-туруму, өзүн-өзү аңдоосу калыптанат. Макалада музыканын моралдык баалуулуктарга тийгизген таасири талкууланат. Ар түрдүү музыкадагы морал темасын изилдеген авторлор  адеп-ахлаксыз да музыка да болушу мүмкүн экендигин аныкташып, кээ бирлери музыка позитивдүү адеп-ахлактык баалуулуктарды гана алып жүрөт деп белгилешет. Тандалган тема актуалдуу музыканын коомго, нравалык баалуулуктарга терең таасир тийгизишин, ошондой эле маданий чөйрөлөрдүн ортосундагы өз ара реалдуу байланыштарын көрсөтөт.

Түйүндүү сөздөр: музыка, моралдык баалуулуктар,  маданият, өнүгүү, инсан, байланыш.

       ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы, с помощью которых моральные ценности помогают оценить человека и найти свое место в окружающем мире. Через то или иное действие человек понимает сущность добра, зла, счастья, справедливости, любви в жизни и признает, что они являются общепринятой системой социальных ценностей. На основе этого формируются его личность, поведение в обществе, самосознание. В статье рассматривается влияние музыки на нравственные ценности. Авторы, изучавшие тему морали в различной музыке, пришли к выводу, что музыка без морали может быть, а некоторые говорят, что музыка несет в себе только положительные моральные ценности. Выбранная тема показывает глубокое влияние современной музыки на общество, моральные ценности, а также реальные связи между сферами культуры.

Ключевые слова: музыка, моральные ценности, культура, влияние, развитие, личность, общение.

    ETHICAL VALUES IN MODERN MUSIC

   Annotation. This article examines the ways in which moral values help evaluate a person and find their place in the world around them. Through this or that action, a person understands the essence of good, evil, happiness, justice, love in life and recognizes that they are a generally accepted system of social values. On the basis of this, his personality, behavior in society, and self-awareness are formed. The article examines the influence of music on moral values. Authors who have studied the theme of morality in various music have come to the conclusion that there can be music without morality, and some say that music carries only positive moral values. The chosen topic shows the profound influence of modern music on society, moral values, as well as real connections between cultural spheres.

Key words: music, moral values, culture, influence, development, personality, communication.

УДК 372.8

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.04

Акылбек кызы Назгүл, 

ОшМУ, магистранты

akylbekkyzy@mail.ru

МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК ОЮНДАРДЫ ТҮЗҮҮНҮН ЖОЛДОРУ

Аннотация: Интеллектуалдык оюндарды түзүү эмгекти көп талап кылган процесс, ал кызыктуу оюнду түзүүнү гана эмес, заманбап технологияларды жана куралдарды колдонууну, ошондой эле жасалма интеллекттин эффективдүү алгоритмдерин иштеп чыгууну камтыйт. Бул макалада интеллектуалдык оюндардын негизги компоненттери, оюн механизми, жана жасалма интеллект талкууланат. Мындан тышкары, ийгиликтүү интеллектуалдык оюндардын мисалдары жана аларды келечекте өнүктүрүүнүн келечеги көрсөтүлдү. Интеллектуалдык оюндарды түзүү үчүн оюн кыймылдаткычтары жана атайын программалык куралдар сыяктуу оюн өнүктүрүүнүн ар кандай куралдары колдонулушу мүмкүн. Оюндарда жасалма интеллектти (ЖИ) колдонуу уникалдуу жана кызыктуу оюн сценарийлерин жана NPC жүрүм-турум алгоритмдерин түзүүгө мүмкүндүк берет. Интеллектуалдык оюндарды өнүктүрүү билим берүүнү, медиа индустрияны жана илимди өнүктүрүүдө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, ошондуктан мындай оюндарды түзүү биздин жашообуз үчүн чоң мааниге ээ.

Түйүндүү сөздөр: Жасалма интеллект, интеллектуалдые оюндар, стратегия, 2D графика. 3D графика, Python программалоо тили, Unity, Unreal Engine, Construct, Cocos2d-x, Chess.com, Civilization VI, Deus Ex, Portal 2 , XCOM 2, The Witness  .  

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: Создание интеллектуальных игр является трудоемким процессом, который включает в себя не только создание интересного игрового процесса, но и использование современных технологий и инструментов, а также разработку эффективных алгоритмов искусственного интеллекта. В данном докладе рассмотрены основные компоненты интеллектуальных игр, такие как игровой механизм, искусственный интеллект и дизайн. Кроме того, были представлены примеры успешных интеллектуальных игр и перспективы их развития в будущем. Для создания интеллектуальных игр можно использовать различные инструменты разработки игр, такие как игровые движки и специализированные программные средства. Использование искусственного интеллекта в играх позволяет создавать уникальные и интересные игровые сценарии и алгоритмы поведения NPC. Развитие интеллектуальных игр открывает новые возможности в области развития образования, медиаиндустрии и науки, поэтому создание таких игр имеет большое значение для нашей жизни. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, интеллектуальные игры, стратегиz, 2D графика, 3D графика, языки программирование Python, Unity, Unreal Engine, Construct, Cocos2d-x, Chess.com, Civilization VI, Deus Ex, Portal 2 , XCOM 2, The Witness .  

WAYS TO CREATE INTELLECTUAL GAMES FOR SCHOOLCHILDREN

Annotation. The creation of intellectual games is a laborious process that includes not only the creation of an interesting gameplay, but also the use of modern technologies and tools, as well as the development of effective artificial intelligence algorithms. This report examines the main components of smart games, such as the game mechanism, artificial intelligence and design. In addition, examples of successful intellectual games and prospects for their development in the future were presented. Various game development tools, such as game engines and specialized software, can be used to create intelligent games. The use of artificial intelligence in games allows you to create unique and interesting game scenarios and algorithms for NPC behavior. The development of intellectual games opens up new opportunities in the field of education, media industry and science, so the creation of such games is of great importance for our lives

Key words: Artificial intelligence, mind games, strategiz, 2D graphics, 3D graphics, programming languages Python, Unity, Unreal Engine, Construct, Cocos2d-x, Chess.com , Civilization VI, Deus Ex, Portal 2 , XCOM 2, The Witness .

  УДК: 78.05. 

  DOI:10.58494/esai.23(7).2023.05                                                                        

Аманова Нуриза, ОшМУ,

магистрант

КИЙИМДЕРДИН КЕЛИП ЧЫГУУ БУЛАКТАРЫ

Аннотация: Бул макалада  адамдар татаал табигый шарттарда жашоого көнүп, өз жашоо тиричиликтерин системалуу түрдө улантып келишкендиги анализденди. Катаал аба ырайынан коргонуу үчүн, денени бир нерсе менен жабуу муктаждыгы келип чыккандыгына көңүл бурулду. Айлана чөйрөнүн түрдүү өзгөрүүлөрү жыл мезгилинин жылуу жана суук аба ырайы кийимдин пайда болуп, андан ары өнүгүшүнө алып келген. 

Түйүндүү сөздөр: кийим, татуировка, кездеме, тери, аксессуар, эстетика, коргонуу, жип.

 ИСТОКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОДЕЖДЫ

Аннотация: В данной статье проанализировано, что люди раньше жили в сложных природных условиях и планомерно продолжали свою жизнь. Обращено внимание на необходимость укрыть тело чем-нибудь для защиты от непогоды. Различные изменения окружающей среды, теплая и холодная погода года привели к появлению и дальнейшему развитию одежды.

Ключевые слова: одежда, татуировка, ткань, кожа, аксессуар, эстетика, защита, нить.

ORIGINS OF CLOTHING

Annotation. This article analyzes that people used to live in difficult natural conditions and systematically continued their lives. Attention is drawn to the need to cover the body with something to protect it from bad weather. Various environmental changes, warm and cold weather of the year led to the appearance and further development of clothing.

Key words: clothing, tattoo, fabric, leather, accessory, aesthetics, protection, thread.

УДК: 3.37.02

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.06

Барпыбаев Турдумамбет Рысбекович, х.и.к., 

доценттин м.а., ИТЭИ,

turdumambet@mail.ru

Токтомамбетова Жамилякан Сакибаевна, п.и.к., 

доценттин м.а., ИТЭИ, jami_t@mail.ru

ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ЗАМАН БАП ДИДАКТИКАНЫН РОЛУ

Аннотация. Макалада учурдагы дидактика ролуна, түрлөрүнө, методологиялык негизине, методдоруна, категорияларына жана принциптерине кеңири талдоо жүргүзүлгөн. Ошондой эле дидактикадагы предметтер аралык байланынышы, мугалим менен окуучунун ортосундагы бирдиктүү ишмердүүлүк, окутуу менен окуунун методдоруна, формаларына, мазмунуна, маселелерине жана мыйзам ченемдүүлүктөрүнө да талдоо жүргүзүү каралган. Заман бап дидактика боюнча изилдөөчүлөрдүн тыянактары, сунуштары, практикалык колдономолору, инсанды калыптандыруудагы ролу менен таасиринин өнүктүрүүчүлүк жана калыптандыруучу мааниси каралды.

Макалада санариптүү дидактиканын мааниси, негизи, өзгөчөлүктөрү иликтенип, педагогикалык процесстеги санариптүү каражаттардын түрлөрү жана колдонуу ыкмалары аныкталды.

Түйүндүү сөздөр: дидактика, окуу, окутуу,билим берүү, тарбиялоо, санариптүү дидактика, жаңы билим берүү технологиялары жана методдору, дидактиканын түрлөрү, бирдиктүү ишмердүүлүк, билим, көндүм, компетенттүүлүк.

РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье рассмотрено роль, виды, основы методологии, категории и принципы современной дидактики.  А также рассмотрено межпредметная связь, слвместная деятельность учителя и ученика, методы, формы и содержания, закономерности обучения и преподавания. Обсуждена основы для развития и формирующей роли  воздействия современной дидактики на личность, практические руководства, предложения и выводы исследователей в области дидактики. 

Определена виды и применения приемов цифровой дидактики, ее значение, основы и особенности ее применения в педагогическом процессе. 

Ключевые слова:  дидактика, учение, обучение, воспитание, цифровая дидактика, новые образовательные методы и технологии, виды дидактики, совместная деятельность, знание, навык, компетентность.

THE ROLE OF MODERN DIDACTICS IN TEACHER EDUCATION

Annotation. This article examines the role, types, fundamentals of methodology, categories and principles of modern didactics. It also considers interdisciplinary communication, the joint activity of a teacher and a student, methods, forms and contents, patterns of learning and teaching. The foundations for the development and formative role of the impact of modern didactics on personality, practical guidelines, suggestions and conclusions of researchers in the field of didactics are discussed. The types and applications of digital didactics techniques, its significance, the basics and features of its application in the pedagogical process are determined.

 Key words: didactics, teaching, teaching, education, digital didactics, new educational methods and technologies, types of didactics, joint activity, knowledge, skill, competence.

 

УДК:371. 126.1.

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.07

Досматова Лира Абдыбахаповна, ИТЭИ, окутуучу lira65458@gmail.com  

Аккулуева Нуриза Тажимырзаевна Б.Осмонов атындагы ЖАМУ ЖАК, окутуучу

АЙРЫМ СӨЗДӨРДҮ КОЛДОНУУ ЧӨЙРӨСҮНӨ ЖАРАША ТАЛДОО ЖАНА ТИЛ МАДАНИЯТЫН ЖОГОРУЛАТУУНУН ЖОЛДОРУ

Аннотация: Бул макалада азыркы күндөгү жаштардын жна башка кесип ээлеринин Кыргыз тилинин арасына жаргонизмдердин аралашуусунун учурдагы абалы, бул азыркы жаштардын баарлашуу тили катары калыптануунун мазмуну жана мааниси, окуучулардын тил маданиятын жогорулатуунун ыкмалары жөнүндө сөз болот.

Түйүндүү сөздөр: Маданият, педагогикалык маданият, сленг, сленгдердин социалдык тобу, жаргон, Неологизмдер, вульгаризм, жүрүм-турум, сүйлөө маданияты, Кеп маданиятын калыптандыруу.

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СЛОВ В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ УПОТРЕБЛЕНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация: В данной статье речь пойдет о современном состоянии смешения жаргонизмов среди современной молодежи и представителей других профессий в кыргызском языке, о содержании и значении этого языка как языка общения современной молодежи, о методах повышения языковой культуры учащихся.

Ключевые слова: культура, педагогическая культура, сленг, социальная группа сленга, жаргон, неологизмы, вульгаризм, поведение, культура речи, формирование культуры речи.

ANALYSIS OF SOME WORDS IN THE CIRCUMSTANCES OF USE AND WAYS OF INCREASING LINGUISTIC CULTURE

Annotation. This article will focus on the current state of mixing jargon among modern youth and representatives of other professions in the Kyrgyz language, on the content and meaning of this language as the language of communication of modern youth, on methods of improving the language culture of students.

Key words: culture, pedagogical culture, slang, social group of slang, jargon, neologisms, vulgarism, behavior, culture of speech, formation of culture of speech.

 

УДК:  372.851

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.08

Жамшутова Бурмакан Жолдошовна, БатМУ, Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институту, окутуучу

ГЕОМЕТРИЯ САБАКТАРЫН АНЫН ТАРЫХЫНАН ПАЙДАЛАНЫП ОКУТУУНУН КЭЭ БИР ЖОЛДОРУ

Аннотация. Баланын математикага, анын ичинде геометрияга  болгон кызыгуусун жогорулатуу жана кругозорун өстүрүү, анын билим сапатын тереңдетүүгө умтулуусун пайда кылууга математикалык  тарыхый фактылар жана колдонулган формулаларды ойлоп табуучулар, геометриялык терминдердин келип чыгуусу, түздөн-түз мааниси жөнүндөгү маалыматтарды кошо берүү негизги каражаттардын бири болуп саналат.

Бул  макалада, математиканын бир бөлүгү болгон геометрия сабактарында колдонулган терминдерди, алардын келип чыгуусу, мааниси тууралуу кеңири маалымат берүү,  формуланы ойлоп тапкан математик окумуштуулар, математика илиминин түрдүү өлкөлөрдөгү өнүгүү этаптары тууралуу  маалымат берүү баланын өз алдынча изилденүүчүлүк сапатын калыптандыруу менен анын предметке болгон кызыгуусун арттыраарына шек жок экендиги  жөнүндө баяндалат. Мектеп математикасын окутууда анык бир темалар үчүн тиешелүү тарыхый маалыматтар дээрлик так берилбегендиктен, бул кээ бир көйгөйлөрдү жаратып, математиканы окутууда анын тарыхый элементтеринен пайдалануу эффективдүү болуп саналгандыгы байкалды.  Же болбосо бул жетинчи класстын геометриясында таанышуучу терминдердин сөздүгү менен коштолду. Бул өз кезегинде билимдүү, илимдин жетишкендиктерин түшүнүп, турмушта колдоно алган, өнүгүүгө карата кандайдыр бир деңгээлде пайда алып келе турган адистерди даярдоого түрткү болот.    

Түйүндүү сөздөр: геометрия, планиметрия, термин, кызыгуу, жогорулатуу, кругозор, турмуш, чыгармачылык, өнүгүү, колдоно билүү.

 

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ УРОКОВ ГЕОМЕТРИИ С   ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕЕ ИСТОРИИ

Аннотация: Включение в обучение сведений об исторических математических фактах и ​​изобретателях используемых формул,о  происхождении  геометрических терминов, преподнесение подробной информаций является одним из основных средств повышения интереса ребенка к математике, в том числе геометрии,  развития его кругозора, формирования у него стремления к углублению качества образования.

 В этой статье, дается подробная информация о терминах, используемых на уроках геометрии, входящих в состав математики, их происхождении и значении, об ученых-математиках, придумавших формулы, сведения об этапах развития математики в разных странах. Не вызывает сомнений, что это повышает интерес ребенка к предмету за счет формирования качества самостоятельного исследования. 

Было замечено, что использование исторических элементов в обучении математике является эффективным, а поскольку актуальная историческая информация по конкретным темам в обучении школьной математике практически не предоставляется, это вызывает определенные проблемы. Или он сопровождается словарем вводных терминов по геометрии седьмого класса. Это, в свою очередь, будет мотивировать подготовку специалистов образованных, понимающих достижения науки и умеющих применять их в жизни, которые в какой-то мере принесут пользу в отношении развития.

Ключевые слова: геометрия, планиметрия, термин, интерес, рост, мировоззрение, жизнь, творчество, развитие, умение пользоваться.

 

SOME WAYS TO TEACHING GEOMETRY LESSONS USING ITS HISTORY

Annotation. The inclusion of information about historical mathematical facts and the inventors of the formulas used, about the origin of geometric terms, the presentation of detailed information is one of the main means of increasing the child’s interest in mathematics, including geometry, developing his horizons, forming his desire to deepen the quality of education.

This article provides detailed information about the terms used in geometry lessons that are part of mathematics, their origin and meaning, about mathematicians who came up with formulas, information about the stages of development of mathematics in different countries. There is no doubt that this increases the child’s interest in the subject due to the formation of the quality of independent research. 

It was noted that the use of historical elements in teaching mathematics is effective, and since actual historical information on specific topics in teaching school mathematics is practically not provided, this causes certain problems.

Or it is accompanied by a glossary of introductory terms for seventh grade geometry. This, in turn, will motivate the training of educated specialists who understand the achievements of science and are able to apply them in life, which to some extent will be beneficial in terms of development.

Key words: geometry, planimetry, term, interest, growth, outlook, life, creativity, development, ability to use.

 

УДК 332.1:37

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.09

Зикир кызы Кызжибек, ОшМУ, магистрант, kyzjibek@mail.ru 

Кожоева Нурзат Ысламовна, ОшМУ, магистрант, nurzat_m@mail.ru 

Ботобекова Азиза Куттукалиевна, ОшМУ, магистрант, nazizaurzat_m@mail.ru

 

КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ЖАНА ПЕДАГОГИКАЛЫК ЧЕБЕРЧИЛИКТИ ӨРКҮНДӨТҮҮ БОЮНЧА ЖЕТЕКЧИНИН БАШКАРУУ МАДАНИЯТЫ

Аннотация. Мектеп жетекчисинин педагогикалык кадрлар менен иштөө системасы өзүнө максаттуу, ырааттуу, бир бүтүн, үзгүлтүксүз ишти камтыйт, ал окуу-тарбия процессинин сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган, педагогдун кесиптик чеберчилигин жогорулатууга жана квалификациясын жогорулатууга багытталган алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны, илимдин жетишкендиктерин изилдөөгө, өзүнчө педагогдун да, жалпы эле педагогикалык жамааттын да чыгармачылык потенциалын өнүктүрүүгө жана жогорулатууга, окуучулардын билим деңгээлин, билимин жана тарбиясын жогорулатууга багытталган.

Түйүндүү сөздөр: билим берүү мекемесинин жетекчиси, башкаруу маданияты, педагогикалык компетенттүүлүктү жогорулатуу, башкаруу маданиятынын компоненттери, педагогикалык милдеттер.

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РУКОВОДИТЕЛЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Аннотация. Система работы руководителя школы с педагогическими кадрами включает в себя целенаправленную, последовательную, целостную, непрерывную работу, которая нацелена на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, основана на изучении передового педагогического опыта, достижениях науки, направленных на рост профессионального мастерства педагога и повышение квалификации, на развитие и повышение творческого потенциала как отдельного педагога, так и педагогического коллектива в целом, рост уровня образованности, развития и воспитанности учеников.

Ключевые слова: руководитель образовательного учреждения, управленческая культура, повышение педагогической компетентности, компоненты управленческой культуры, педагогические задачи.

THE MANAGERIAL CULTURE OF THE HEAD IN IMPROVING PROFESSIONAL COMPETENCE AND PEDAGOGICAL SKILLS

Annotation. The system of work of the head of the school with teaching staff includes purposeful, consistent, holistic, continuous work, which is aimed at improving the quality and effectiveness of the educational process, based on the study of advanced pedagogical experience, scientific achievements aimed at increasing the professional skills of the teacher and professional development, the development and enhancement of creative potential as an individual teacher, as well as the teaching staff as a whole, an increase in the level of education, development and upbringing of students.

Keywords: head of an educational institution, managerial culture, improvement of pedagogical competence, components of managerial culture, pedagogical tasks.

 

УДК 373.3 

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.10

Зулпукарова Дамира Исмаиловна, ОшМУ, п.и.к.. доцент,  zdamira15@mail.ru

Кулчинова Гулшайыр Абдырахмановна,ОшМУ,окутуучу gulya@bk.ru 

Курбанбек кызы Айдай,ОшМУ, магистрант 

Ганижан кызы Мадинахан, ОшМУ, магистрант

 

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА ОКУУЧУЛАРЫНЫН ТААНЫП БИЛҮҮ АКТИВДҮҮЛҮКТӨРҮН ЖОГОРУЛАТУУДА ДИДАКТИКАЛЫК ОЮНДАРДЫ КОЛДОНУУ

Аннотация. Макалада башталгыч класстардын математика сабагында окуучуларынын таанып билүү активдүүлүктөрүн жогорулатууда дидактикалык оюндарды колдонуу жөнүндө сөз болот. Кенже мектеп окуучулары үчүн оюн окуучунун интеллектин өнүктүрүүнүн негизги каражаттарынын жана шарттарынын бири болуп кала берет. Оюн кубанычты жана сергектикти жаратат, балдарды кубаттайт, таасирлери менен байытат, интрузивдик бекемдөөдөн качууга жардам берет, балдар жамаатында достук маанайды жаратат. Оюн дайыма билимдерди толуктап, баланын жөндөмдүүлүктөрүн ар тараптуу өнүктүрүүнүн каражаты болуп, оң эмоцияларды жаратып, балдар жамаатынын жашоосун кызыктуу мазмун менен толуктап турушу керек. 

Түйүндүү сөздөр: таанып билүү активдүүлүк, математика, дидактикалык оюндар, оюн ишмердүүлүгү, өнүктүрүү каражаты.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности дидактических игр, их применение на уроке математики в начальных классах, как средство повышения познавательной активности учащихся. Для младших школьников игра продолжает оставаться одним из основных средств и условий развития интеллекта школьника. Игра вызывает радость и бдительность, воодушевляет детей, обогащает их эффектами, помогает избежать навязчивого подкрепления, создает дружелюбную атмосферу в детском сообществе. Игра должна постоянно пополнять знания, быть средством всестороннего развития ребенка, его способностей, вызывать положительные эмоции, дополнять жизнь детского коллектива интересным содержанием. 

Ключевые слова: познавательная активность, математика, дидактическая игра, игровая деятельность, развиващие средства.

 

THE USE OF A DIDACTIC GAME TO INCREASE THE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN MATH LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL

Annotation. This article discusses the features of didactic games, their application in the mathematics lesson in elementary grades, as a means of increasing the cognitive activity of students. For younger schoolchildren, the game continues to be one of the main means and conditions for the development of a student’s intelligence. The game evokes joy and vigilance, inspires children, enriches them with effects, helps to avoid intrusive reinforcement, creates a friendly atmosphere in the children’s community. The game should constantly replenish knowledge, be a means of comprehensive development of the child, his abilities, cause positive emotions, complement the life of the children’s collective with interesting content. The benefits of didactic games and tasks are known to every teacher. To master the academic disciplines and the requirements of the program, it is important for the student to independently work with the distributed didactic material together with game exercises that provide easy and re.

Key words: cognitive activity, mathematics, didactic game, game activity, educational tools.

 

УДК 37.026

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.11

   Истамбекова Т.И.,  Б.Осмонов атындагы ЖАМУ, магистрант Cаипова Курманжан,

       Б.Осмонов атындагы ЖАМУ, магистрант  Дурусалы кызы Айтурган,

        Б.Осмонов атындагы ЖАМУ, магистрант

 

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТА ДИДАКТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДАРГА АРНАЛГАН ЭМГЕКТЕР

Аннотация. Макаланын мазмуну белгилүү окумуштуу, педагогика илимдеринин кандидаты, профессор белгилүү окумуштуу Каратай Сартбаевдин 3-класска арналган дидактикалык материалдарына арналган. Дидактикалык материалды түзүүдө автор окуу программасы, окуу китебиндеги окуу материалдарын жетекчиликке алуу менен   түзүлүү системасы боюнча сунуштаган. Методикалык  колдонмо алгачкы жолу Каратай Сартабаев тарабынан түзүлгөн, бул кайталанган басылмасы болуп эсептелген. Макаланын мазмунун ачууда  дидактикалык материалдарды колдонуунун  ыкмалары, формалары, методдору каралып, алардын практикалык мазмуну ачылган. Эмгектеги  дидактикалык материалдардын түзүлүшүндө автор элдик оозеки чыгармалардан, ырлардан, ангемелерден, газета-журналдардан алган тексттер боюнча түзүп, анын практикалык жагына өзгөчө басым жасалгандыгы анализденген.  Эмгектин мазмунунда автор окуучунун оозеки, жазуу кебин калыптандырууга, ошондой эле окуучунун орфографиялык, орфозпиялык, пунктуациялык, стилистикалык сабаттуулугун арттыруу максатын көздөө менен текстти тандоого ушул ойлорду жтекчиликке алган. Окуучунун каллиграфиялык сабаттуулугун калыптандыруучу материалдар да эмгектен орун алгандыгы анализденген. Жалпысынан, макала окумуштуунун дидактикалык материалдарынын мугалимге керектүү, зарыл окуу колдонмо экендигин баса белгиленген.

Түйүндүү сөздөр: Дидактикалык материалдар, текст, текст түзүү, орфографиялык, пунктуациялык, орфоэпиялык, стилистикалык эрежелер, фонетикалык, синтаксистик, морфологиялык  материалдар, грамматикалык  эрежелер,  тыбыштардын бөлүнүшү.

 

ТРУДЫ ПОСВЯЩЕНЫ ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ   В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. Содержание статьи посвящено дидактическим материалам известного ученого, кандидата педагогических наук, профессора Каратая Сартбаева для 3 класса. При создании дидактического материала автор предложил учебную программу, систему творчества, основанную на методических материалах учебника. Методическое пособие впервые было создано Каратаем Сартабаевым и считается многократным изданием. При раскрытии содержания статьи были рассмотрены способы, формы и приемы использования дидактических материалов, раскрыто их практическое содержание. Проанализировано, что дидактический материал в произведении создан автором на основе текстов, взятых из народных произведений, песен, рассказов, газет и журналов, при этом особый акцент сделан на его практической стороне. В содержании работы автор руководствовался подбором текста с целью формирования устной и письменной речи учащегося, а также совершенствования орфографической, орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности учащегося. Проанализировано, что в работу включены материалы, формирующие каллиграфическую грамотность учащихся. В целом в статье подчеркивается, что дидактические материалы ученого являются полезным и необходимым учебным пособием для учителя.

Ключевые  слова: Дидактические материалы, текст, составление текста, правила орфографические, пунктуационные, орфоэпические, стилистсические, мофрологические материалы, грамматические правилы,  разделение звуков.

 

THE WORKS ARE DEVOTED TO DIDACTIC MATERIALS IN PRIMARY SCHOOL

Annotation.The content of the article is devoted to the didactic materials of the famous scientist, candidate of pedagogical sciences, professor Karatay Sartbaev for grade 3. When creating didactic material, the author proposed a curriculum, a system of creativity based on the methodological materials of the textbook. The methodological manual was first created by Karatay Sartabaev and is considered a multiple edition. When disclosing the content of the article, the methods, forms and techniques of using didactic materials were considered, and their practical content was revealed. It is analyzed that the didactic material in the work was created by the author on the basis of texts taken from folk works, songs, stories, newspapers and magazines, with special emphasis placed on its practical side. In the content of the work, the author was guided by the selection of text in order to form the student’s oral and written speech, as well as improve the student’s spelling, spelling, punctuation and stylistic literacy. It is analyzed that the work includes materials that form students’ calligraphic literacy. In general, the article emphasizes that the scientist’s didactic materials are a useful and necessary teaching aid for teachers.

Key words: Didactic materials, text, text composition, spelling rules, punctuation, orthoepic, stylistic, mophrological materials, grammatical rules, separation of sounds.

 

УДК 37.026.

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.12

Истамбекова Т.И, Б.Осмонов атындагы ЖАМУ, магистрант

Cаипова Курманжан, Б.Осмонов атындагы ЖАМУ, магистрант

 Дурусалы кызы Айтурган, Б.Осмонов атындагы ЖАМУ, магистрант

Шерипбай кызы Айдай, Б.Осмонов атындагы ЖАМУ, магистрант

ДИДАКТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДЫ КОЛДОНУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Аннотация. Макаланын мазмуну белгилүү окумуштуу профессор Каратай Сартбаевдин  “4-класстын окуучулары үчүн кыргыз тилинин дидактикалык материалдары” деген эмгегине  анализ жүргүзүлгөн. Методикалык колдонмонун  мазмунун ачууда  анын түзүлүшү, окуучунун тилдик компетенттүүлүгүн арттырууда  эмгектин мазмунунун тийгизген таасирине басым жасалган.  Ошондой эле эмгектеги окуучунун дидактикалык карточкаларды аткаруудагы иш-аракети, аларды ишке ашыруудагы формалар, методдорду пайдалануунун ыкмалары каралган.  Негизинен методикалык колдонмонун дидактикалык карточкалары окуучунун оозеки жана жазуу ишмердүүлүгуң өнүктүрүүдөгү ишмердүүлүктөрүнүн формалары, аларды мугалимдин сабакта пайдалнуусунун жолдору талданган. 4-класска сунушталган тапшырмалар фонетика, грамматикалык материалдарга өзүнчө материалдары бөлүп каралган,  аларды пайдалануунун  өзгөчөлүктөрү, окуучунун каллиграфиялык сабаттуулугун арттыруунун жолдору да берилген. 

Түйүндүү сөздөр: Дидактикалык материалдар, карточкалардын тапшырмасы, сөздөрдү көчүрүп жазуу, синтаксистик, фонетикалык, морфологиялык материалдар, грамматикалык талдоолор, көнүгүүлөр менен иштөө.

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Аннотация. Содержание статьи проанализировано на примере работы известного ученого профессора Каратая Сартбаева «Дидактические материалы по кыргызскому языку для учащихся 4 классов». При раскрытии содержания методического пособия акцент был сделан на его структуре, влиянии содержания работы на совершенствование языковой компетенции студента. Также представлена ​​деятельность работающего ученика при выполнении дидактических карточек, формы их выполнения, способы использования методов. В основном дидактические карты методического применения представляют собой формы деятельности по развитию устной и письменной деятельности учащихся, а также анализируются способы их использования учителем на уроке. Задания, предлагаемые для 4 класса, включают отдельные материалы по фонетике и грамматике, особенности их использования, способы повышения каллиграфической грамотности учащихся.

Ключевые слова: Дидактические материалы, задание карточка, переписание предложений, синтаксичсекие, фонетические, морфологические материалы, грамматические разюоры, работа над упражнений.

TECHNOLOGY OF USING DIDACTIC MATERIAL

Annotation. The content of the article is analyzed using the example of the work of the famous scientist Professor Karatay Sartbaev “Didactic materials on the Kyrgyz language for 4th grade students.” When disclosing the content of the methodological manual, the emphasis was placed on its structure and the influence of the content of the work on improving the student’s language competence. The activities of a working student when completing flashcards, forms of their implementation, and methods of using methods are also presented. Basically, didactic cards for methodological application represent forms of activity for the development of students’ oral and written activities, and the ways in which they are used by the teacher in the classroom are also analyzed. The tasks offered for grade 4 include separate materials on phonetics and grammar, features of their use, and ways to improve students’ calligraphic literacy.

Keywords: Didactic materials, task cards, rewriting sentences, syntactic, phonetic, morphological materials, grammatical concepts, work on exercises.

 

 УДК: 78.05.

 DOI:10.58494/esai.23(7).2023.13

 Калыбеков Аскер Ибрагимович, ОшМУ, магистрант

                                                    

МУЗЫКА ИНСАНДЫН СОЦИАЛДЫК-КОММУНИКАТИВДИК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮ ФАКТОРУ КАТАРЫ

Аннотация. Бул макалада музыкалык искусствонун аркасында адамдын турмуштук тажрыйбасынын толукталышы, анын эмоционалдык абалы, тереңирээк, назик болушуна терең таасир берүүчү фактолору иликтенет. Демек, өзүнүн айланасындагы адамдарды, бүтүндөй курчап турган дүйнөнү жакшыраак сезет жана түшүнөт. Өзү менен натыйжалуу баарлашууга үйрөнүү менен гана адам башка адамдар менен ийгиликтүү өз ара аракеттенип, жеке жашоосунун траекториясын аныктап, заманбап дүйнөдө ийгиликтүү болууга жетишет.

Түйүндүү сөздөр: музыка, коммуникация, тарбия, социалдуулук, гуманизм, искусство.

      

МУЗЫКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ЧЕЛОВЕКА

   Аннотация. В данной статье исследуются факты, оказывающие глубокое влияние на обогащение жизненного опыта человека, его эмоционального состояния, его более глубокой и нежной природы благодаря музыкальному искусству. Поэтому он лучше чувствует и понимает окружающих его людей, весь окружающий мир. Только научившись эффективно общаться с самим собой, человек может успешно взаимодействовать с другими людьми, определять траекторию своей личной жизни и добиваться успеха в современном мире.

Ключевые слова: музыка, коммуникация, воспитание, социальность, гуманизм, искусство.

   MUSIC AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL-COMMUNICATION SKILLS

Annotation. This article explores facts that have a profound impact on enriching a person’s life experience, his emotional state, his deeper and more tender nature through the art of music. Therefore, he better feels and understands the people around him, the entire world around him. Only by learning to communicate effectively with oneself can a person successfully interact with other people, determine the trajectory of his personal life and achieve success in the modern world.

Key words: music, communication, education, sociality, humanism, art.

 

УДК 511

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.14                                                                     

    Култаева Динара Чокоевна, ОшМУ, п.и.к., доцент  dkultaeva@oshsu.kg

    Мырзабекова Сонайым Бактыбековна, ОшМУ, магистрант  sonajymmyrzabekova27@gmail.com 

 

МАТЕМАТИКА САБАГЫНДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН РОЛУ         

        Аннотация. Күн санап жашообуздун бардык тармагында технология өнүгүп жатат. Ал билим берүү чөйрөсүнө да өз таасирин тийгизип жатат. Окуучу  үйүндө түстүү телевизор көрөт, көчөдө түстүү көрнөк-жарнактар, чөнтөгүндө түстүү жана көп функциялуу уюлдук телефон, алдында ноутбук колдонуусу, маалыматты кабыл алуусуна жана сабакка кызыгуусуна кайсы бир деңгээлде таасирин тийгизет.Замандын агымы менен кошо эле билим берүү системасында да жаны ыкмалар пайда болуп жатат. Бул ыкмаларды колдонуу менен окуучулардын  сабакка болгон кызыгуусун, критикалык ой жүгүртүүлөрүн, маалыматты талдоону, альтернативалуу пикирлерди таразалоону, талкууга катышууну жана башка адамдар менен баарлашууну үйрөтсөк болот. Ал үчүн сабактарда жеке, жуптук жана топтук иштер уюштурулуп, ролдук оюндар колдонулат. Ар кандай маалымат булактары менен иштөө, чыгармачылык иштер колдонулат.

Түйүндүү сөздөр: Альтернативалуу пикирлер,интерактивдүү окутуу, пассивдүү ыкма, активдүү ыкма, интерактивдүү ыкма, филипити сайты, wordwall сайты, mindomo тиркемеси, ZipGrade

 

РОЛЬ ИТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ                                                                                                                                                                                                   

Аннотация: С каждым днем ​​технологии развиваются во всех сферах нашей жизни. Это также влияет на сферу образования. Учащийся смотрит дома цветной телевизор, красочные рекламные щиты на улице, красочный и многофункциональный мобильный телефон в кармане, использование перед собой ноутбука в определенной степени влияет на его восприятие информации и интерес к уроку. С течением времени в системе образования появляются новые методы. Используя эти методы, мы можем научить учащихся интересоваться уроком, критически мыслить, анализировать информацию, взвешивать альтернативные мнения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуется индивидуальная, парная и групповая деятельность, используются ролевые игры. Работа с различными источниками информации, используется творческая работа.

Ключевые слова: альтернативные взгляды, интерактивное обучение, пассивный метод, активный метод, интерактивный метод, сайт Philipti, сайт Wordwall, приложение Mindomo, ZipGrade

 

THE ROLE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSON

Annotation. Day by day, technology is developing in all areas of our life. It is also affecting the field of education. A student watches a color TV at home, colorful billboards on the street, a colorful and multi-functional mobile phone in his pocket, and using a laptop in front of him, to some extent affects his perception of information and interest in the lesson. Along with the flow of time, new methods are emerging in the education system. . Using these methods, we can teach students to be interested in the lesson, to think critically, to analyze information, to weigh alternative opinions, to participate in discussions, and to communicate with other people. For this, individual, pair and group activities are organized in lessons, and role-playing games are used. Work with various sources of information, creative work is used.

Key words: alternative views, interactive learning, passive method, active method, interactive method, philipti site, wordwall site, mindomo application, ZipGrade

 

УДК: 551.4.012

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.15

 Мамаюсупов Маккамбай Шарипович, ОшМУ, ф.м.и.к., доцент, Е-mail: Mamaiusupov.m@gmail.com    

Набиева Таттыбүбү Суюнбаевна, ОшМУ,  магистрант,Е-mail: tatybubunabieva@gmail.com 

 

ОРТО МЕКТЕПТЕ ОКУТУЛУУЧУ ВЕКТОРЛОР ТЕМАЛАРЫН ПРИКЛАДДЫК МИСАЛДАР  АРКЫЛУУ БЫШЫКТООГО КАРАТА УСУЛДУК СУНУШТАР     

     Аннотация. Макалада берилген жасалма векторлорго карата амалдарды аткарууга машыктыруу аркылуу, векторлор менен болгон амалдар боюнча өтүлгөн сабактардын жугумдуулугуна толук жетишүү мүмкүн эмес болгондуктан, турмуш практикасында чечүүнү талап кылган реалдуу маселелердин мазмунун векторлор аркылуу көрсөтмөлүү элестерин моделдештирип чыгаруу аркылуу, векторлор менен болгон амалдарды жана касиеттерди колдоно билүүгө машыктыруу аркылуу, өтүлгөн сабактын жугумдуулугун арттыруу илимий-усулдук тажрыйбасы жазылган. Векторлор аркылуу турмуш практикасында чечүүнү талап кылган реалдуу маселелердин мазмунун көрсөтмөлүү элестерин моделдештирип, векторлордун касиеттерине жана амалдарына таянып, берилген маселени чечүүгө машыктыра кетүү зарылдыгы көрсөтүлгөн.

Түйүндүү сөздөр: Вектор, үч бурчтук, Пифагордун теоремасы, бурчтун косинусу, координаттык система.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТЕМЫ “ВЕКТОРЫ” В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ

Аннотация. В статье изложен научно-методический опыт повышения переносимости  пройденных уроков с использованием приемов и свойств с векторами,посредством моделирования наглядных представлений через векторы содержания реальных задач,требующих решения в практической жизни,так как невозможно в полной мере  достичь усвоения представленных в статье приемов и свойств с искусственными векторами.Через векторы можно моделировать наглядные представления содержания реальных задач,требующих  решения в реальной практике,и,опираясь на свойства и приемы векторов,обучать решению данной задачи.    

Ключевые слова: Вектор, треугольник, теорема Пифагора, косинус угла, координатная плоскость.

THE TOPIC OF VECTORS AT SCHOOL THROUGH APPLIED TASKS AND SOME METHODOLOGICAL SUGGESTIONS FOR CHECKING THEM

Annotation. Since its impossible to fully achieve the significance of the lessons on operationswith vectors, by teaching them how to perform operations  with artificial vectors given in the article, it is necessary  to solve a number of real problems that require solutions in life practice , the scientific and methodological experience of increasing the significance of the lesson through teaching the ability to use techniques and properties of working with vectors by modeling visual representations through vectors of the content of real tasks that require solutions in practical life is presented .Modeling visual representations of the content of real problems requiring solutions in life practice by means of vectors, relying on the properties and techniques, also it’s  showered the necessity of solving the tasks by training.

Key words: vector, triangle, Pythagorean  theorem. ,cosine of  angle, coordinate system.

 

УДК: 372.851

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.16

Мурзабаев Көчкөнбай Кудайбердиевич ОшМУ, п.и.к., доцент E-mail: kochkon_37@mail.ru

 Турдубаев Талайбек Абдразакович, ОшМУ, доцент

БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИН УЮШТУРУУДА ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН ЗАМАНБАП ЫКМАЛАРЫН КОЛДОНУУНУН ЖОЛДОРУ

Аннотация.  Азыркы учурда чыныгы дүйнө тууралуу билимди бөлүктөп окутуу аркылуу эмес, интеграциялап окутуу аркылуу алуу маселеси өз актуалдуулугун көрсөтүүдө. Мындай окутуунун натыйжасында окуучунун билими толук болуп, чыныгы дүйнө тууралуу түшүнүгү бир бүтүндүүлүккө айланат. Эл аралык ПИЗА жана ТИМСС изилдөөлөрү дагы окуучунун билимдеринин ар тараптуулугун баалоону көздөйт. Макалада математика предметин башка предметтер менен интеграциялап окутуунун артыкчылыктуу жактары белгиленген. 

Түйүндүү сөздөр: предметтерди интеграциялоо, интеграцияланган сабак, интеграциялап окутуунун методикасы, предметтер аралык интеграция.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. В настоящее время приобретает особую актуальность получение знаний о реальной действительности не путем раздельного обучения, а с помощью интегрированного обучения. В этом случае знания ученика становится полными, а понятия о реальной действительности являются целостными. Международные исследования ПИЗА и ТИМСС также нацелены на оценку разносторонних знаний ученика. В статье отмечены положительные стороны интегрированного обучения математике с другими предметами. 

Ключевые слова: интеграция предметов, интегрированный урок, методика интегрированного обучения, межпредметная интеграция.

HOW TO APPLY MODERN METHODS OF INTEGRATED LEARNING IN THE ORGANISATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Annotation. At the present time, acquiring knowledge about the real reality is acquiring special relevance not through separate training, but through integrated training. In this case, the student’s knowledge becomes complete, and the concepts of reality are integral. International studies PISA and TIMSS are also aimed at assessing the versatile knowledge of the student. The article highlights the positive aspects of integrated teaching of mathematics with other subjects. 

Key words: the Integration of subjects, an integrated lesson, the method of integrated education, integration of inter-subject relations.

 

УДК: 7.011.2:101.1 (575.2.) (043.3)

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.17

Раимбек уулу Аскар, ОшМУ, магистрант, askar.developer@gmail.com

МУЗЫКА РУХАНИЙ БААЛУУЛУКТУ ЧАГЫЛДЫРУУЧУ ФЕНОМЕН

Аннотация: Бул макалада музыкалык-эстетикалык тарбия жаш муундардын дүйнө таанымын калыптандырууга чоң салым кошуп, инсанды тарбиялоодогу жана өнүктүрүүдөгү негизги милдеттери терең анализденди. 

Түйүндүү сөздөр: музыка, ыр, вокал, маданият, эстетика, сулуулук, тарбия.

       

МУЗЫКА – ФЕНОМЕН, ОТРАЖАЮЩИЙ ДУХОВНУЮ ЦЕННОСТЬ

Аннотация. В данной статье музыкально-эстетическое воспитание внесло большой вклад в формирование мировоззрения молодого поколения, глубоко проанализированы основные задачи в воспитании и развитии личности.

Ключевые слова: музыка, песня, вокал, культура, эстетика, красота, образование.

        

MUSIC IS A PHENOMENON REFLECTING SPIRITUAL VALUE

Annotation. In this article, musical and aesthetic education has made a great contribution to the formation of the worldview of the younger generation, the main tasks in the education and development of personality are deeply analyzed.

Key words: music, song, vocals, culture, aesthetics, beauty, education.

   

УДК: 78.01 

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.18                                

Самиев Еркебулан Маматибраимович, ОшМУ, магистрант

ИСКУССТВОДО ПОРТРЕТ ЖАНРЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Аннотация.  Макалада сүрөт искусствосунун  портрет жанрынын жана анын адамдын ички дүйнөсүн, анын жеке жөндөмдүүлүлүгүн көркөм каражаттар аркылуу берүү табияты анализденди. Ошондой эле сүрөтчүнүн дүйнөгө болгон көз карашы чагылдырылып, анын көрүүчүлөргө өзүнүн адеп-ахлактык тажрыйбасын, умтулуусун жана үмүттөрүн чыгармалар аркылуу жеткире билүүсү талданды. Портрет – бул адамдын сырткы окшоштугун чагылдырган жөн эле элеси эмес, инсандын психологиясын, ички дүйнөсүн комплекстүү түрдө сүрөттөө эсептелет. Портреттик образды кабыл алуу, сүрөттөлгөн адамдын ой-сезимдерине кирүү менен биз адамдын өзүн гана эмес, анын сезимдеринин жана ойлорунун призмасы аркылуу курчап турган дүйнөнү да түшүнөбүз.

 Түйүндүү сөздөр: адам, портрет, образ, туюм, сезим, жанр, психология.

   

ОСОБЕННОСТИ ПОРТРЕТНОГО ЖАНРА В ИСКУССТВЕ

Аннотация. В данной статье проанализирован портретный жанр в искусстве и его природа передачи внутреннего мира человека, его личных способностей художественными средствами. Также было отражено мировоззрение художника, проанализирована его способность передать зрителю через свои произведения свой нравственный опыт, стремления и надежды. Портрет – это не просто изображение внешнего облика человека, а комплексное изображение психологии и внутреннего мира человека. Принимая портретный образ, входя в мысли изображенного человека, мы понимаем не только самого человека, но и окружающий мир через призму его чувств и мыслей.

Ключевые слова: человек, портрет, образ, чувство, переживание, жанр, психология.

FEATURES OF THE PORTRAIT GENRE IN ART

Annotation. This article analyzes the portrait genre in art and its nature of conveying the inner world of a person, his personal abilities through artistic means. The artist’s worldview was also reflected, and his ability to convey to the viewer his moral experience, aspirations and hopes through his works was analyzed. A portrait is not just an image of a person’s external appearance, but a complex image of a person’s psychology and inner world. Taking a portrait image, entering the thoughts of the person depicted, we understand not only the person himself, but also the world around him through the prism of his feelings and thoughts.

Key words: person, portrait, image, feeling, experience, genre, psychology.

 

УДК 371.3.

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.19

Токтосун кызы Нурпери, Б.Осмонов атындагы ЖАМУ,магистрант 

Истамбекова Т.И., Б.Осмонов атындагы ЖАМУ,магистрант

Cаипова Курманжан, Б.Осмонов атындагы ЖАМУ,магистрант

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА ЖАЗУУГА ҮЙРӨТҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Аннотация. Макалада башталгыч класстын окуучуларында жазуу көндүмдөрүн калыптандыруудагы ыкма, метод, технологиянын практикада өткөн жыйынтыктары сунуш кылынды. Жазуу үйрөтүүдөгү процесстин балада ийгиликтүү өтүшү үчүн жазууга багытталган ыңгайлуү шарттардын болушу көрсөтүлгөн. Ал шарттарды түзүүдө мугалимдин жана окуучунун иш аракеттери көрсөтүлгөн.

Түйүндүү сөздөр: калем, калем сап, гигиена, жазуу, жазуу дептери, мамиле, кайтарым байланыш, позитивдүү, чөйрө, чатыраш.

                                   

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье представлены практические результаты методики, метода, технологии формирования навыков письма у учащихся начальных классов. Было показано, что для успешного прохождения процесса обучения письму у ребенка существуют благоприятные условия, ориентированные на письмо. При создании этих условий указываются действия учителя и ученика.

Ключевые слова: карандаш, ручка, гигиена, письмо, тетрадь для письма, отношение, обратная связь, позитив, окружающая среда, путаница.

                 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF TEACHING WRITING IN ELEMENTARY SCHOOL

Annotation. This article presents the practical results of the methodology, method, and technology for developing writing skills in primary school students. It has been shown that for a child to successfully undergo the process of learning to write, there are favorable conditions oriented toward writing. When creating these conditions, the actions of the teacher and student are indicated.

Key words: encil, pen, hygiene, writing, writing notebook, attitude, feedback, positive, environment, confusion.

 

УДК 372.8

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.20

Турдубаева Кандалатхан Ташполотовна, ОшМПУ, п.и.к., доцент kandalathanturduvaeva@gmail.com 

Маатова Гүлжамал Максатовна ОшМПУ, магистрант

 

PYTHON ПРОГРАММАЛОО ТИЛИНДЕ КОД ЖАЗУУ

Аннотация. Мектептерде Python программалоо тилин үйрөтүү үчүн коддун мисалдарын окутуу зарыл.  Коддун мисалдары окуучуларга  программалоо концепцияларынын визуалдык чагылдырылышын камсыз кылат. Pythonдун таза жана окула турган синтаксиси окуучуларга тилдин негизги курулуш блокторун түшүнүүгө жардам берип, коддун структурасын көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул мисалдар негизги программалоо түшүнүктөрүн камтыйт жана окуучулар  үчүн Python тилин үйрөнүү үчүн баштапкы чекит катары кызмат кыла алат. Бул макалада бул суроого Pythonдун негизги артыкчылыктары, анын ар кандай тармактарда колдонулушу жана тилди үйрөнүү үчүн ресурстары ачылып жооп берилет.

Түйүндүү сөздөр: Python программалоо тили, коддун структурасы, тилди үйрөнүү ресурстары, арифметикалык операциялар, берилгендердин типтери, функциялар

НАПИСАНИЕ КОДА НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON

Аннотация. Чтобы преподавать язык программирования Python в школах, необходимо преподавать примеры кода. Примеры кода предоставляют учащимся визуальное представление концепций программирования. Чистый и читаемый синтаксис Python помогает учащимся понять основные строительные блоки языка и увидеть структуру кода. Эти примеры охватывают основные концепции программирования и могут служить отправной точкой для изучения Python. Данная статья отвечает на этот вопрос, раскрывая основные преимущества Python, его применения в различных областях и ресурсы для изучения языка.

Ключевые слова: язык программирования Python, структура кода, ресурсы изучения языка, арифметические операции, типы данных, функции.

WRITING CODE IN PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE

Annotation. To teach the Python programming language in schools, it is necessary to teach code examples. Code examples provide students with a visual representation of programming concepts. Python’s clean, readable syntax helps students understand the basic building blocks of the language and see the structure of the code. These examples cover basic programming concepts and can serve as a starting point for learning Python. This article answers this question by revealing the main benefits of Python, its applications in various fields, and resources for learning the language.

Keywords: Python programming language, code structure, language learning resources, arithmetic operations, data types, functions.

 

УДК: 78.05.                                                    

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.21

Уларбек кызы Айназик, ОшМУ, магистрант   ajnazikbajysova1@gmail.com 

ОЙМО ЧИЙМЕЛЕРДЕГИ ДҮЙНӨ ТААНЫМ БУЛАКТАРЫ

Аннотация. Макалада дүйнө элдеринин салттуу оюм-чиймелеринин элементтерин жана символдоруна жана алгачкы муундардын ой жүгүртүүлөрүнө, универсалдуу өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурулду. Салттуу оймо чиймелердин негизги мааниси, ал жөн эле нерсенин бетин кооздоп койбостон, ааламдын гармониясын кайталап, ошону менен бирге табияттын сырдуу күчтөрүнөн коргой турган касиеттери анализге алынды.

Түйүндүү сөздөр: оймо чийме, символ, жасалга колдонмо өнөр, таанып билүү, живопись, кооздук, ритм.

ИСТОЧНИКИ ПОЗНАНИЙ В ОРНАМЕНТАХ

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется элементам и символам традиционных узоров народов мира и мышлению первых поколений, универсальным особенностям. Основное значение традиционной резьбы в том, что она не только украшает поверхность вещей, но и повторяет гармонию мироздания и в то же время защищает от загадочных сил природы.

Ключевые слова: узор, символ, прикладное искусство, познание, живопись, красота, ритм.

SOURCES OF KNOWLEDGE IN ORNAMENTS

Annotation. This article focuses on the elements and symbols of traditional patterns of the peoples of the world and the thinking of the first generations, universal features. The main meaning of traditional carving is that it not only decorates the surface of things, but also repeats the harmony of the universe and at the same time protects from the mysterious forces of nature.

Key words: pattern, symbol, applied art, knowledge, painting, beauty, rhythm.

        

УДК 620 (075.8)

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.22

Дуйшебаева Элиза, ИТЭИ, окутуучу

ЭНЕРГИЯНЫН КАЙРА ЖАРАЛУУЧУ БУЛАКТАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ АЙКАЛЫШТЫРЫЛГАН ЭНЕРГИЯ МЕНЕН КАМСЫЗ  КЫЛУУ СИСТЕМАСЫ

Аннотация. Азыркы учурда дүйнөдө энергиянын кайра жаралуучу  жана салттуу булактарын пайдалануу менен аткарылган электр менен жабдуунун айкалыштырылган  (гибриддик) системалары кеңири колдонулат. Макалада электр менен камсыздоонун курама системасынын типтүү түзүмдүк схемасы каралат. Электр менен камсыздоонун айкалышы системаларынын үч түрдүү структуралык-схемалык чечимдерди иштеп чыгуу жана өзгөчөлүктөрү, ошондой эле алардын негизги артыкчылыктары жана кемчиликтери көрсөтүлгөн. Бул айкалыштырылган системанын негизги функционалдык элементтерин тандоо жана параметрлерин эсептөөнүн өзгөчөлүктөрү каралат. Күн батареяларынын негизги өзгөчөлүктөрүн ачып, алардын негизги параметрлерин эсептөө үчүн аналитикалык сөздөр  келтирилген.  

Түйүндүү сөздөр: Энергиянын кайра жаралуучу булактары, шамал-күн электр чордондору, айкалыштырылган электр менен камсыз кылуу системасы, күнфотоэлектр чордондору, шамалэлектр чордондору, автономдук электр энергия булактары.

КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ

Аннотация. В настоящее время в мире широко используются комбинированные (гибридные) системы электроснабжения, выполненные с использованием возобновляемых и традиционных источников энергии. В статье рассматривается типовая структурная схема комбинированной системы электроснабжения. Раскрываются конструкция и особенности работы трех типов структурно-схемных решений комбинированных систем электроснабжения, а также основные их достоинство и недостатки. Раскрываются основные характеристики солнечных батарей и приводятся аналитические выражения для расчета их основных параметров. 

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, ветро-солнечные электростанции, комбинированные системы электроснабжения, солнечные фотоэлектрические станции, ветроэнергетические станции, автономные источники электроэнергии.

THE COMBINED SYSTEM OF ELECTRICITY SUPPLY BASED ON RENEWABLE ENERGY SOURCES

Annotation.  Currently, the world is widely used combined power supply systems made using renewable and traditional energy sourses. The article deals with a typical block  diagram of a combined power supply system. The main features of structural and schematic solutions of combined power supply systems, as well as their main advantages and disadvantages are revealed. The main characteristics of solar cells are revealed and analytical expressions for calculation of their main parameters are given.

Key words: Renewable energy, wind and solar power, combined power systems, solar photovoltaic plants, wind power stations, autonomous power sources. 

 

 

УДК 620.92

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.23

Жуманалиева Мээрим Уметалиевна ИТЭИ, улук окутуучу zumanalievameerim9@gmail.com

АЛЬТЕРНАТИВДИК ЭНЕРГИЯ БУЛАКТАРЫН ИЗИЛДӨӨ МАСЕЛЕСИ ЖАНА АЛАРДЫН БҮГҮНКҮ КҮНДӨГҮ ОРДУ

Аннотация. Макалада энергиянын жетишсиздиги жана жаңы азыркы күндөгү күйүү отундарды табуу көйгөйлөрдү талдоо каралган. Адамзаттын өнүгүшүнүн азыркы мезгили энергетика аркылуу мүнөздөлөт. Бул экология жана экономика үчүн, адам жашоосунун көптөгөн тармактары үчүн чечүүчү болуп саналат. Макаланын максаты мен үчүн гана эмес, биздин урпактарыбыздын келечегин, коомдун алдында турган көйгөйлөрдү жана аларды чечүү жолдорун кызыктырган суроолорго жооп берүүнү көздөйт.

Түйүндүү сөздөр: күн, энергия, электростанциялар, салттуу энергетика, кайра жаралуучу энергия булактары. 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ИХ МЕСТО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Аннотация. Актуальностью статьи заключается в проблемах нехватки энергии и поиска новых современных ископаемых видов топлива. Современный период развития человечества характеризуется энергией. Это имеет решающее значение для экологии и экономики, а также для многих сфер жизни человека. Цель состоит в том, чтобы получить ответы на вопросы, которые волнуют не только меня, но и будущее наших потомков, проблемы, с которыми сталкивается общество, и способы их решения.

Ключевые слова: солнце, энергия, электростанции, традиционная энергетика, возобновляемые источники энергии.

THE PROBLEM OF STUDYING ALTERNATIVE ENERGY SOURCES AND THEIR PLACE TODAY

Annotation. The relevance of my work lies in the problems of energy shortage and the search for new modern fossil fuels. The modern period of human development is characterized by energy. This is crucial for the environment and the economy, as well as for many areas of human life. The goal is to get answers to questions that concern not only me, but also the future of our descendants, the problems faced by society, and ways to solve them.

Key words: solar energy, power plants, traditional energy, renewable energy sources.

УДК 330.34

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.24

Джуманазарова Апел Абдувалиевна ИТЭИ, улук окутуучу dzumanazarovaapel@gmail.com

Тагаева Бүкадича Абдыкадыровна ИТЭИ, улук окутуучу tagaeva.kadicha@gmail.com

ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИ ӨНҮКТҮРҮҮ: КОЛДОО ЧАРАЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

Аннотациия. Макалада чакан жана орто бизнести колдоо чаралары жана алардын экономикалык өнүгүүгө тийгизген таасири каралат. Бул сегментте ишкердик активдүүлүктү стимулдаштыруу үчүн мамлекеттер колдонгон стратегияларга жана инструменттерге талдоо жүргүзүшкөн. Изилдөөнүн жүрүшүндө натыйжалуу практикалар баса белгиленип, ишкерлер туш болгон кыйынчылыктар аныкталды. Алынган жыйынтыктар чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү чараларынын таасири жана алардын жалпы экономикалык динамикага кошкон салымы жөнүндө кеңири түшүнүк берет. Жыйынтыгында башка өлкөлөрдөй эле,  Кыргызстанда да экономиканы өнүктүрүүдө негизги ролду чакан жана орто бизнестин түрлөрү түзөт, анткени рынок экономикасынын шарттарында ишкердиктин өнугүүсүнүн негизги өбөлгөлөрү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү тажрыйбалары каралган.

Түйүндү сөздөр: чакан бизнес; орто бизнес; экономикалык өнүгүү; каржылык стимулдар; экономикалык өсүш, катализатор,  ишкердик.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются меры поддержки малого и среднего бизнеса и их воздействие на экономическое развитие. Авторы провели анализ стратегий и инструментов, используемых государствами для стимулирования предпринимательской активности в данном сегменте. В ходе исследования были выделены эффективные практики и выявлены вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели. Полученные результаты предоставляют обширное представление о влиянии мер поддержки на развитие малого и среднего бизнеса и их вклад в общую экономическую динамику. В итоге, как и в других странах, в Кыргызстане основную роль в развитии экономики играют виды малого и среднего бизнеса, так как в условиях рыночной экономики предусмотрены основные предпосылки развития предпринимательства, опыт развития малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес; средний бизнес; экономическое развитие; финансовые стимулы; экономический рост, предпринимательство.

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES: SUPPORT MEASURES AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT

Annotation.This article discusses measures to support small and medium-sized businesses and their impact on economic development. The authors analyzed the strategies and tools used by states to stimulate entrepreneurial activity in this segment. The study highlighted effective practices and identified the challenges faced by entrepreneurs. The results provide an extensive understanding of the impact of support measures on the development of small and medium-sized businesses and their contribution to the overall economic dynamics. As a result, as in other countries, in Kyrgyzstan, the main role in the development of the economy is played by small and medium-sized businesses, since in a market economy the basic prerequisites for the development of entrepreneurship, experience in the development of small and medium-sized businesses are provided.

Key words: small business; medium business; economic development; financial incentives; economic growth, entrepreneurship.

 

УДК. 332.2.021

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.25

Маталиева Назик Жаналиевна, ИТЭИ, окутуучу matalieva123@gmail.com

КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙЫЛ ЧАРБАСЫН МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК КАМСЫЗДОО СИСТЕМАСЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА ӨРКҮНДӨТҮҮ

Аннотация. Кыргызстандын калкынын кылымдар бою калыптанган мал чарбачылыгы, дыйканчылыгы, жалпы калкынын 65%ы айыл жеринде жашашы агрардык өлкө болушуна жана айыл чарбанын өнүгүшүнө шарт түзгөн. Ошондуктан айыл чарба өндүрүшүнүн натыйжалуулугун көтөрүү жалпысынан мамлекеттин экономикасын жогорулатууда негизги ролду ойнойт. Өлкөбүздүн айыл чарбасын өнүктүрүү эң приорететтүү багыттардын бири болгондуктан, калкыбыздын көпчүлүк бөлүгү дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенгендиктен, аларга дайыма мамлекеттик колдоо кылуу керек жана аларды тынымсыз материалдык-техникалык камсыздоо мамлекет тарабынан муктаж.

Түйүндүү сөздөр: илимий техникалык прогресс, айыл чарба, материалдык-техникалык камсыздоо системасы, инфраструктура, капиталдык салымдар, деградация процесси, лизинг

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСТАНА

Аннотация. Животноводство и земледелие, которые формировались веками, и тот факт, что 65% всего населения проживает в сельской местности, сделали Кыргызстан аграрной страной и развитием сельского хозяйства. Поэтому повышение эффективности сельскохозяйственного производства играет ключевую роль в повышении экономики государства в целом. Поскольку развитие сельского хозяйства в нашей стране является одним из наиболее приоритетных направлений, большая часть нашего населения занимается земледелием и животноводством, поэтому они нуждаются в постоянной государственной поддержке и постоянной материально-технической поддержке со стороны государства.

Ключевые слова: научно-технический прогресс, сельское хозяйство, система материально-технического снабжения, инфраструктура, капитальные вложения, процесс деградации, лизинг.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF AGRICULTURE IN KYRGYZSTAN

Annotation. Animal husbandry and agriculture developed over the centuries, 65% of the total population lived in rural areas, turned Kyrgyzstan into an agrarian country and created conditions for the development of agriculture. Therefore, increasing the efficiency of agricultural production plays a decisive role in boosting the economy of the entire country. Since the development of agriculture is one of the priority areas in our country, most of our population is engaged in agriculture and animal husbandry, so they need constant state support and constant logistical support from the state.

Key words: scientific and technological progress, agriculture, logistics system, infrastructure, capital investments, degradation process, leasing.

 

УДК3.33.330.34 

DOI:10.58494/esai.23(7).2023.26

Тагаева Букадича Абдыкадыровна, ИИТЭ, страший преподаватель tagaeva.kadicha@gmail.com

Джуманазарова Апел Абдувалиевна ИИТЭ, старший преподаватель dzumanazarovaapel@gmail.com

БУХГАЛТЕР-АКТУАЛДУУ КЕСИП

Аннотация. Макала бухгалтердик кесиптин актуалдуулугун аныктоого жана коомдогу анын ролун, бул кесиптин тарыхын, башка экономикалык адистиктер арасында  бул кесиптин ордун чагылдырууга арналган

Түйүндүү сөздөр: бухгалтер, кесип,  иш тажрыйбасы, бухгалтердик эсеп

БУХГАЛТЕР-АКТУАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ

Аннотация. Статья посвещена выявлению актуальности профессии бухгалтера и ее роли в обществе, истории возникновения этой професии среди остальных экономических специальностей.

Ключевые слова: бухгалтер, профессия, опыт работы,бухгалтерский учет  

ACCOUNTANT-CURRENT PROFESSION

Annotion. The article is dedicated to identifying the relevance of the profession of an accountant and its role in society, the history of the emergence of this profession among other economic specialties.

Key words: accountant, profession, work experience, accounting